Sedan 1 januari 2024 finns det en ny lagstiftning. Bioavfall ska sorteras ut och återvinnas eller komposteras. Trädgårdsavfall ingår i begreppet bioavfall. Till trädgårdsavfall räknas till exempel kvistar, löv, grenar och julgranar. De nya reglerna säger att du inte får elda ditt trädgårdsavfall eftersom dessa ska komposteras eller lämnas in.  Åre kommun har dispens från insamling av bioavfall och lyder fram till 1 januari 2026 under renhållningsordningen, därför finns det inget direkt förbud mot att elda sitt avfall.

Då Åre kommun har dispens gäller kommunens renhållningsföreskrifter vilken säger att torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot någon lag. Renhållningsföreskrifterna uppdateras troligtvis under 2025 och då kan den få en annan utformning. Lagstiftningen säger att du ska välja kompostering eller inlämning före alternativet att elda ditt trädgårdsavfall. Alla kommunens ÅVC:er tar emot trädgårdsavfall så du kan redan nu lämna in det där.

Tänk såhär angående ditt trädgårdsavfall

Den nya lagstiftningen syftar till att minska förbränningen av bioavfall och istället öka återvinningen av material. Detta är bra för miljön eftersom det minskar utsläppen av skadliga gaser som partiklar och stoft som påverkar vår hälsa negativt.

Hantera ditt bioavfall enligt följande

  1. I första hand, undersök möjligheterna att kompostera ditt avfall på din egen tomt. Att anlägga en kompost för trädgårdsavfall på sin egna tomt är inte anmälningspliktigt.
  2. I andra hand, lämna det till en återvinningscentral
  3. I tredje hand, är det fortsatt tillåtet att elda det på egen tomt.
    Men ha koll på att du inte stör någon, eller att avfallet du eldar strider mot någon lag. Finns det förbud mot eldning eller brandsriskvarningar måste du följa dem. Man får inte heller bränna annat avfall än torrt trädgårdsavfall. Torrt trädgårdsavfall (ris och kvist) är det som inte kan användas för att göra jord (kompostering) på din egen tomt. Löv är komposterbart och ska i första hand lämnas in till närmaste återvinningscentral, eller komposteras på din egen fastighet.

Vanliga frågor

Vi har förståelse att det kan vara svårt när det kommer nya direktiv. Eftersom det ska vara lätt att göra rätt har vi samlat några av de vanligaste frågorna här:

Fram tills 1 januari 2026 gäller följande:

Har du inte möjlighet att själv kompostera eller lämna in ditt bioavfall till kommunens ÅVC:er är det okej att elda torrt trädgårdsavfall (ris och kvist) bara om det inte stör någon och inte strider mot andra lagar. Om det finns förbud mot eldning eller brandriskvarningar måste du följa dem. Man får inte bränna annat avfall än torrt trädgårdsavfall. Torrt trädgårdsavfall (ris och kvist) är det som inte kan användas för att göra jord (kompostering) på din egen tomt. Löv är komposterbart och ska i första hand lämnas in till närmaste återvinningscentral, eller komposteras på din egen fastighet.


Du som bor i detaljplanerat område ska vara medveten om att risken med eldning är större ur brandrisksynpunkt och eventuella störningar.

Fram tills 1 januari 2026 gäller följande:

Har du inte möjlighet att själv kompostera eller lämna in ditt bioavfall till kommunens ÅVC:er är det okej att elda torrt trädgårdsavfall (ris och kvist) bara om det inte stör någon och inte strider mot andra lagar. Om det finns förbud mot eldning eller brandriskvarningar måste du följa dem. Man får inte bränna annat avfall än torrt trädgårdsavfall. Torrt trädgårdsavfall (ris och kvist) är det som inte kan användas för att göra jord (kompostering) på din egen tomt. Löv är komposterbart och ska i första hand lämnas in till närmaste återvinningscentral, eller komposteras på din egen fastighet.

Kan du inte kompostera ditt trädgårdsavfall på egen fastighet kan du vända dig till en av våra återvinningscentraler, se specifik information här.https://are.se/miljotrafik/avfallatervinning/atervinningscentraler

Möjligheten att lämna in dessa avfall finns på samtliga av våra återvinningscentraler.

Att bränna fjolårsgräs får inte innebära störning, för exempelvis grannar i form av rök eller lukt.  Eldningen får inte heller utgöra en brandrisk.

Ja, om syftet är matlagning och inte att göra dig av med avfall så är det tillåtet att göra upp en eld. Tänk på att elda säkert genom att hålla uppsikt under hela eldningsförfarandet och endast elda torrt virke. Du får inte elda avfall. 

 

För Valborgseldar krävs det dispens från miljöavdelningen på kommunen. Detta eftersom de nya reglerna i avfallsförordningen inte tillåter att man eldar park-eller trädgårdsavfall som samlats in separat. Valborgseldar faller under denna bestämmelse eftersom det räknas som insamling när personer lämnar sitt egna ris-och kvistavfall på en bestämd plats. Vi har ingen blankett för denna dispensansökan i nuläget, men skicka in svar på följande frågor till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så behandlar vi din ansökan.

Ansökan ska innehålla följande information:

· Kontaktuppgifter på den som söker dispens.

· Var firandet ska anordnas

· Under vilka tider ni ska elda

· Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas

· Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljö.

För valborgsmässofirande med majbrasa och fyrverkerier på offentligt plats måste du söka tillstånd hos polisen enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Mer information