Om du vill påverka en kommunal fråga eller få kommunen att börja arbeta med en speciell fråga kan du kontakta en förtroendevald politiker och se om det finns intresse för att driva din fråga.

Alla politiker kallas förtroendevalda. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken vid sidan av ett ordinarie jobb. Förtroendevalda kan ha uppdrag som ordförande, ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, styrelse, nämnder, beredningar, utskott eller råd.

Fullmäktigeledamöter har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en fråga i kommunfullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga eller ett ärende i sin nämnd.

För att inhämta upplysningar kan en ledamot i kommunfullmäktige ställa frågor.

 

Frågan ställs till en nämndordförande eller annan ledamot i fullmäktige.

 

Frågan får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för och ska kunna besvaras kortfattat.

 

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta. Det är inte meningen är inte att framkalla någon politisk debatt.

 

En fråga leder aldrig fram till något beslut.

En interpellation är en fråga som en ledamot i kommunfullmäktige vill föra en bredare debatt kring.

 

Interpellationen ställs skriftligen till ordföranden i kommunstyrelsen eller en nämnd.

 

Interpellationen bör handla om ärenden som är av större intresse för kommunen. Interpellationen får inte avse myndighetsutövning mot en enskild person.

 

Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten kring en interpellation till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga.

 

En interpellation leder aldrig fram till något beslut.

En motion är ett skriftligt förslag som kan lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

 

Ämnen av olika slag får aldrig tas upp i en motion.

 

Motioner måste alltid beredas, vilket betyder att förslaget analyseras, utreds och prövas av den nämnd och förvaltning som har hand om den fråga som förslaget handlar om. Beroende på hur omfattande utredning som behövs göras kan en beredning ibland ta tid men bör vara klar senast ett år efter att motionen lämnats in.

 

När beredningen är klar lämnas den till kommunstyrelsen som föreslår hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag och därefter tar kommunfullmäktige ställning i frågan genom beslut.

En nämndledamot har rätt att väcka ett ärende i sin nämnd. Detta kallas initiativärende eller nämndinitiativ.

 

Kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker hittar du under respektive nämnds informationssida som finns under menyrubriken Kommun/politik > Politik & nämnder.