För att demokratin ska fungera behövs medborgare och organisationer som engagerar sig i kommunen. Vill du följa, påverka och engagera dig i utvecklingen av Åre kommun kan du göra det på flera sätt, både vid kommunalvalet och mellan kommunval. Här har vi samlat information om olika valmöjligheter för dig som är intresserad av att göra din röst hörd. 

De förtroendevalda politikerna är de som styr kommunen. De flesta politiker i Åre kommun är fritidspolitiker och har andra jobb vid sidan av sitt politiska uppdrag. Genom att bli fritidspolitiker satsar du din tid och får möjlighet att aktivt vara med och ta beslut. Läs mer.

Vart fjärde år är det allmänna val i Sverige. Genom att rösta i kommunalvalet kan du påverka vilka politiker som ska representera allmänheten i Kommunfullmäktige och få förtroende att styra kommunen. Läs mer om de olika valen och hur de går till. 

De förtroendevalda politikerna representerar medborgarna. Förutom att rösta i kommunvalet vart fjärde år kan du också kontakta dem mellan valen och framföra önskemål om frågor du vill att de ska driva. Förtroendevalda har möjlighet att ställa frågor, interpellationer och väcka ärenden i kommunfullmäktige och nämnder. Läs mer här. 

Kommunfullmäktige har i regel vid varje ordinarie sammanträde en allmänhetens frågestund. Där kan alla medborgare i Åre kommun ställa frågor till våra folkvalda politiker. Frågorna måste vara inlämnade skriftligt senast tre dagar före sammanträdet och den som ställt frågan måste själv närvara på mötet för att frågan ska besvaras. Läs mer om hur du gör och vilka frågor du kan ställa.

Om du har ett konkret förslag på något du skulle vilja förändra eller förbättra i kommunens verksamhet kan du lämna in förslaget skriftligt till kommunfullmäktige. Detta kallas för medborgarförslag. Läs mer om medborgarförslag.

Överklaga beslut

Om du anser att ett beslut som fattats av kommunen är felaktigt kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga. Du kan överklaga beslut som gäller dig personligen genom så kallat förvaltningsbesvär. Beslut som inte är riktade mot någon bestämd person utan av mer övergripande kommunal karaktär kan överklagas med laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut.

Genom att lämna synpunkter, klagomål eller beröm kan du bidra till att kommunens verksamhet och service utvecklas och förbättras. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Medborgarbudget är ett sätt att göra medborgare delaktiga i prioriteringen av lokala resurser och ta gemensamt ansvar för den lokala utvecklingen. Dels kan du i en medborgarbudgetsprocess lämna förslag på hur resurser ska användas, dels vara med och påverka vilka förslag som genomförs genom att rösta på det du anser är viktigast att genomföra. Läs mer om medborgarbudget, pågående och genomförda medborgarbudgetprocesser. 

Samhällsplaneringen bedrivs av kommunens planenhet. Med den kommunövergripande översiktsplanen som grund tas fördjupade översiktsplaner och detaljplaner fram för att utveckla våra samhällen.


Här kan du läsa mer om vår kommunövergripande översiktsplan, vad en översiktsplan och detaljplaner är och hur du kan vara med och påverka framtagandet av planerna.