Sveriges vägnät består av ca 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och ca 43 000 mil enskilda vägar. En stor andel av de enskilda vägarna är skogsbilvägar som i många fall inte är öppna för allmän motorfordonstrafik.

Statsbidrag ges till ca 7 620 mil enskilda vägar. Sammanlagt är det ca 23 000 väghållare som ansvarar för dem.
 
Väghållaren har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

För att erhålla bidrag från kommunen skall vägföreningen vara bidragsberättigad från Trafikverket. Kommunen lämnar bidrag till enskilda vägar avseende barmarksunderhåll samt vinterväghållning med totalt 5% av Trafikverkets godkända bidrag till respektive vägsamfällighet. Ansökan om bidrag ska innehålla årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomiskt sammandrag samt vägnummer, kontaktperson och bankgiro / postgironummer.

Ansökan skickas till:

Tekniska avdelningen
Box 201
837 22 Järpen
Märk kuvertet "enskilda vägar"