Alla kommuner i Sverige är enligt miljöbalken skyldiga att upprätta en renhållningsordning bestående av en avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter.

Avfallsplanen är ett strategiskt styrdokument som gäller hela kommunen och används som ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfall. Planen ska ge en bild av dagens avfallshantering, vilka mängder som uppstår i kommunen och hur de tas omhand. Avfallsplanen för Åre kommun beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2023.

Syftet med avfallsplanen är att arbeta för ett mer hållbart samhälle, i linje med kommunens hållbarhetsstrategi, genom att förebygga uppkomsten av avfall och minska mängden avfall. En viktig del i detta är att öka kunskapen om avfall och hur det ska hanteras. Tyngdpunkten i avfallsplanen ligger på hushållsavfallet, det vill säga det avfall som uppkommer hos hushållen och liknande avfall från verksamheter.

pdf Avfallsplan (309 KB)