Samråd av förslag till detaljplan för aktivitetshall, skola, bostäder samt centrumverksamhet på fastigheterna Stamgärde 3:201, 3:89, 1:12 m.fl. i Undersåker.

Planens huvudsyfte är att möjliggöra en aktivitetshall på fastigheten Stamgärde 3:92, söder om Stamgärde skola. Inom byggrätten för aktivitetshallen inryms en idrottshall i standardutförande samt lokaler för andra ändamål, exempelvis skola, föreningsliv och kulturella verksamheter. Vidare ska planen möjliggöra en utökning av Stamgärde skola för att tillgodose ett framtida behov av utbildningsplatser. I planens östra del möjliggörs bostadshus samt centrumverksamhet.

Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplan för Åre kommun (2017). Detaljplanen upprättas med utökat förfarande då den bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Planens genomförande antas inte medföra en betydande miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning genomförs därför inte.

Samrådsmöte kommer att hållas på Fjällsätra (Byvägen 86, Undersåker) den 24 april kl. 18.00 - 19.30. På samrådsmötet presenteras planhandlingarna och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Planen är ute på samråd från 2024-04-11 till och med 2024-05-03.

Samrådshandlingar (2024-04-11 - 2024-05-03)

pdf Plankarta (527 KB)

pdf Planbeskrivning (1.68 MB)

pdf Illustration (2.82 MB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (290 KB)

pdf Följebrev (102 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Geoteknisk utredning PM, Tyréns 2024 04 05 (869 KB)

pdf Geoteknisk utredning MUR, Tyréns 2024 04 05 (1.51 MB)

pdf Geoteknisk utredning PM, WSP 2022 03 09 (365 KB)

pdf Geoteknisk utredning MUR, WSP 2022 03 09 (569 KB)

pdf Geoteknisk utredning PM, Sweco 2020 11 16 (729 KB)

pdf Geoteknisk utredning MUR, Sweco 2020 11 16 (1.37 MB)

pdf Bullerutredning, Norconsult, 2022 13 14 inkl bilagor (2.99 MB)

pdf Dagvattenutredning, Arctan, 2024 01 18 (2.23 MB)

pdf Naturvärdesinventering, Väg och Miljö, 2021 10 28 (2.20 MB)

pdf Naturvärdesinventering objektskatalog (1.34 MB)

pdf Trafikutredning, Sigma, 2023 05 17 (2.17 MB)

pdf Riskutredning, Säkerhetspartner, 2020 02 12 (3.00 MB)

Kulturmiljöutredning, FÖP Brattland Undersåker, 2023-11-27.pdf