Åre kommun förvaltar ett antal olika donationsstiftelser. Stiftelserna har olika ändamål, som till exempel hjälp till behövande, stöd och uppmuntran till jordbrukare, belöning och uppmuntran till elever med flera.

Som huvudprincip gäller att man ska vara bosatt i Åre kommun för att komma ifråga för utdelning. När du söker medel ur någon fond, observera särskilt ändamål och geografiskt område, de flesta fonderna är knutna till någon kommundel det vill säga de gamla kommunerna/socknarna. Fonderna hanteras  av en gemensam fondkommitté som är vald av kommunfullmäktige.

Vill du söka medel ur någon av stiftelserna skall du lämna in en ansökan med följande uppgifter enligt blanketten.

  pdf Ansökan till donationsstiftelser (144 KB)

Sista ansökningsdag är 30 april respektive 15 oktober. År 2020 har vi förlängt svarstiden till 23 oktober.

Förteckning över fonder

Huvuddelen av fonderna är under avveckling (permutation) och utdelning sker av kapitalet. N:r 201, 413 och Rahms stiftelse är inte under avveckling. Mängden tillgängliga medel varierar mellan fonderna.

Förkortningarna efter rubriken, BUN, KS och SN anger vilken kommunal myndighet som fonderna formellt tillhör. De behöver ej anges i ansökan.

N:r 103 Samstiftelse för Undersåkers grundskolor (BUN)
Utdelas till förmån för eleverna vid Undersåkers församlings grundskolor företrädesvis för:
belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.
(Utdelas i samråd med områdesrektor och berörd lärare)

N:r 401 Samstiftelse för Kalls skolor (BUN)
Utdelas till förmån för eleverna vid Kalls församlingsgrundskolor företrädesvis för:
belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamålförvärv av material eller andra saker
(Utdelas i samråd med områdesrektor och berörd lärare)

N:r 407 Kalls församlings stipendiestiftelse för utbildning efter grundskolan (BUN)
Utdelas till elever från Kalls församling, som studerar vid gymnasieskolor, folkhögskolor eller högre utbildningsanstalter.
(Utdelas i samråd med syo-konsulenten)

N:r 517 O A Bäckströms stiftelse (BUN)
Utdelas till hantverksstuderande från Hallens församling.
(Utdelas i samråd med områdesrektor och berörd lärare)

N:r 113 Ulla Flinks donationsstiftelse (KS)
Hjälp vid sjukdom och svårigheter, inkl hembesök, till personer bosatta i Undersåkers församling.

N:r 301 Mårten och Erik Nilssons donationsstiftels (KS)
Förtjänta jordbrukare inom Åre f.d. kommun. Ingen utdelning skall ske förrän kapitalet uppgår till 70.000:-.

N:r 509 P M Sundbergs donationsstiftelse (KS)
Utdelas som premium, stöd och uppmuntran till jordbrukare inom Hallens församling.
(Lantbruksnämndens ortsombud samt LRF:s lokalstyrelse)

N:r - Rahms stiftelse (KS)
20% av disponibel avkastning tillfaller Åre kommun. Hälften därav skall utdelas till behövande och hälften skall användas till allmännyttiga ändamål. Allt inom Åre f.d. kommuns område.
(Anm. stiftelsen har inget nummer - skriv "Rahms" i ansökan)

N:r 112 Henriksson och Mattssons i Romo donationsstiftelse (KS)
Utdelas till fysiska och juridiska personer mantalsskrivna inom den del av Undersåkers församling som är belägen väster om kyrkan (Stat och kommun kan dock ej komma ifråga). Premierna skall utgå till personer som genom olika planteringar och blomsteranläggningar bidrager till att göra hembygden vacker. Premier kan även erhållas för genomgående av trädgårdskurser. Sökande skall bifoga kvitton i original på inköp av växter eller betald kursavgift.(Stiftelsens styrelse)

N:r 404 Kalls samstiftelse för behövande (SN)
Utdelas till behövande inom Kalls församling.
(Utdelas i samråd med distriktssköterska)

N:r 501 Marby socialstiftelse för behövande (SN)
Utdelas till behövande inom Marby församling.
(Utdelas i samråd med distriktssköterska)

- - -
Fonder ur vilka utdelning ej sker, p.g.a. inga utdelningsbara medel:
N:r 201 Mattmars sockens besparingsstiftelse (KS)
N:r 210 Ingeborg Backmans stipendiestiftelse
N:r 413 Oscar och Margareta Lödings hembygdsstiftelse (KS)