VA-verksamheten i Åre kommun är helt finansierad av avgifter från abonnenterna. Inga skattemedel tillförs och verksamheten går över åren inte med vinst eller förlust.

pdf VA-taxa (238 KB)


För anslutna till Åre kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller Åre kommuns VA-taxa. VA-taxan består av anläggningsavgifter, brukningsavgifter samt avgifter för driftåtgärder som t ex vattenavstängning.

Anläggningsavgiften är en kostnad som tas ut när en fastighet ansluts till det kommunala ledningsnätet eller vid förändring av fastigheten. Brukningsavgift är den avgift som ska täcka kommunens kostnader att driva och reinvestera i den allmänna VA-anläggningen, brukningsavgiften debiteras kvartalsvis.

Kostnaderna för att förse ett område med VA beror till mycket liten del av den förbrukade mängden vatten eftersom drift och reinvestering av ledningsnät och anläggningar behöver göras i samma omfattning även då vattenförbrukningen är låg. Kostnaderna är alltså till stor del oberoende av vattenmängden. Därför tillämpar vi för enskilda fastigheter med upp till 4 lägenheter eller motsvarande schablondebitering i brukningsavgiften, för närvarande 140 m3 per år.

Vid anslutning till kommunalt vatten- och avlopp samt vid om- och tillbyggnad av fastighet erläggs anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är tänkt att täcka dels kostnaden för anslutningen och det lokala ledningsnätet dels fastighetens del av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna.

Anläggningsavgiften består av:

 

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning

servisledningar till förbindelsepunkter för V, S

46 076 kr

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning

förbindelsepunkter för V, S.

27 480 kr

En avgift per m2 tomtyta

 

t. o. m. 1000 m2

67,60 kr

fr. o. m. 1001 m2

46,90 kr

En avgift per lägenhet

 

upp till 60 m2 bruttoarea, BRA

18 176 kr

större än 60 m2 bruttoarea, BRA

23 066 kr

 

Observera att vid beräkning av anläggningsavgift tillämpas  olika begränsningsregler. För tomtyteavgift innebär det att  avgiften endast tas ut intill ett belopp som motsvarar summan av de övriga tre anläggningsavgifterna.

För exakt beräkning av din avgift kontaktar du tekniska avdelningen.

Som abonnent för vatten- och avlopp betalar du brukningsavgift. Brukningsavgiften är tänkt att täcka produktion, distribution och rening av vatten samt drift, underhåll och administration för att upprätthålla anläggningarnas funktion.

 

För fastighet med färre än fem lägenheter tillämpas schablon för vattenförbrukning om 140 m3 per år per lägenhet (1 hus/villa = 1st lägenhet = 1st lägenhets avgift, 1 hus/villa med 1st uthyrningsdel = 2st lägenheter = 2st lägenhets avgifter, 1 hus/villa med 2st uthyrningsdelar = 3 lägenheter = 3st lägenhets avgifter osv).

 

Avgifterna debiteras kvartalsvis och består av:

 

En fast avgift per år och abonnemang

3 232 kr

En avgift per m3 levererat vatten

33,28 kr

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet

och därmed jämställd fastighet

1 876 kr

En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2

tomtyta för annan fastighet

304 kr

 

Ordinarie arbetstid för kommunens driftavdelning är vardagar kl 07.00 till kl 16.00. Arbeten som utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 240% av belopp enligt nedan:

 

Nedtagning av vattenmätare

1 379 kr

Uppsättning av mätare

3 449 kr

Avstängning av vattentillförsel

1 379 kr

Påsläpp av vattentillförsel

1 379 kr

Undersökning av vattenmätare*

690 kr/mätare

 

* Om vattenmätaren efter kontroll visar sig vara felaktig står kommunen för kostnaden.