Åre kommun jobbar just nu med ett planprogram för Björnen Centrum. Syftet är möjliggöra utveckling av dagens dåligt fungerande infrastruktur och samtidigt tillskapa ett välfungerande centrumområde med boenden och service.  

Planprogrammet visar förslag på möjlig utveckling i området. Det innefattar hur marken skulle kunna användas samt tankar om mål och utgångspunkter för arbetet. Idén med ett planprogram är att utreda och diskutera övergripande frågor i ett tidigt skede, innan enskilda detaljplaner påbörjas, för att tillsammans skapa en helhetsbild för utvecklingen.

I planprogrammet föreslås en ny centrummiljö med bland annat boenden, restauranger och service. Vidare föreslås en utveckling av skidområdet, liftkapaciteten, gång- och cykelvägar, parkering med mera. Bebyggelsen ska anpassas till platsen och landskapet för att göra så lite skada som möjligt på naturmiljön.

Samråd 25 april till 1 juni 2022

Planprogrammet är nu ute på samråd. Det betyder att du har möjlighet att tycka till om de tankar och planer som finns. Utvecklingen som föreslås kommer att beröra många människor och kommunen vill därför skapa en dialog kring förslaget och samla in kunskap och perspektiv om det aktuella området, för att förbättra beslutsunderlaget.

Samrådshandlingar och tillhörande bilagor finns tillgängliga på kommunens hemsida (se nedan) samt på kommunhuset i Järpen och på Åre bibliotek.

Samrådsmöte

Välkommen att delta på programsamrådsmöte kring förslaget den 10 maj 2022, kl 18:00-20:00 i kommunhuset i Järpen. Under mötet kommer vi presentera programförslaget, öppna upp för frågor och dialog och att lyssna in era synpunkter om den föreslagna utvecklingen. Tjänstepersoner från Åre kommun kommer att hålla i mötet.

Synpunkter

Synpunkter på programförslaget ska lämnas skriftligt senast den 1 juni 2022 via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via post till Åre kommun, Planenheten, Box 201, 837 22 Järpen.

Fortsatt arbete

Efter samrådstidens slut kommer vi gå igenom och sammanställa alla de åsikter som vi tagit del av. De blir en viktig del av beslutsunderlaget till politikerna och ger dem god möjlighet att avgöra hur planprocessen ska fortsätta. Om planen inte justeras utifrån dina åsikter så kommer en motivering till varför finnas med i programsamrådsredogörelsen. Planprogrammet ska godkännas av kommunfullmäktige och därefter kan detaljplaneprocesser starta. Det är först i nästa steg, i arbetet med detaljplaner, som de bindande juridiska bestämmelserna för markens användning kommer att bestämmas. Även i denna process kommer det såklart finnas möjlighet att yttra sig om de kommande planerna.

Har du frågor om planprogrammet eller planprocessen?

För vidare frågor, vänligen kontakta Åre kommuns kundtjänst via telefon 0647-161 00 eller via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handlingar

 

Samrådshandlingar

  pdf Planprogram Björnen Centrum (23.31 MB)

  pdf Miljökonsekvensbeskrivning (12.39 MB)

Bilagor

  pdf Bäckinventering (19.90 MB)

  pdf Dagvattenutredning (1.11 MB)

  pdf Geoteknisk undersökning (29.26 MB)

  pdf Naturvärdesinventering 2015 (2.40 MB)

  pdf Naturvärdesinventering 2020 (44.03 MB)

  pdf Naturvärdesinventering 2021 (5.96 MB)

  pdf PM vattenförbrukning (157 KB)

  pdf Skredrisk i Åredalen (16.03 MB)

  pdf Trafikutredning (3.90 MB)

  pdf Övergripande geotekniskt utlåtande tunnel (527 KB)

  pdf Översiktlig kartering av stabilitet i raviner och slänter (241.99 MB)