Vi har nu passerat den mest akuta fasen till följd av översvämningen i Mörviksån/Susabäcken som inträffade tisdagen den 8 augusti. Här kommer kommer en kort redogörelse för de allra viktigaste händelserna som vidtogs under de första dygnen samt en lista med vanliga frågor och svar.

Händelseförlopp

Åre kommuns entreprenör är på plats och kontrollerar sedimentsdammarna längs Mörviksån/Susabäcken. Inga avvikelser upptäcks.

00.31: Larm inkommer till räddningstjänsten om höga flöden i Mörviksån/Susabäcken. Räddningstjänsten påbörjar sin räddningsinsats kort därpå.

01.50: Tjänsteman i beredskap på Åre kommun kontaktar kommunens jour för vatten- och avlopp.

 

02.00: Tjänsteman i beredskap aktiverar Åre kommuns krisledningsgrupp som innehåller tjänstemän från Åre kommun.

 

04.25: Ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) utfärdas till boende i Åre som uppmanar personer att hålla sig inomhus.

 

Under natten fanns entreprenörer på plats i ett tidigt skede för att gräva ur Mörviksån/Susabäcken och forsla bort skräp och sediment som dragits med i vattenmassorna. Slambilar fanns också på plats i ett tidigt skede. Akuta avspärrningar görs på plats och E14 är bland annat avstängd under ett par timmar.

08.00: Åre kommuns krisledningsgrupp har sitt första sammanträde. På mötet beslutar gruppen bland annat att aktivera lokala samverkansgruppen som finns i Åre där följande representanter ingår: Åre kommun, Jämtlands räddningstjänstförbund, Mittnorrlands räddningstjänstförbud, Polis, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län, Åre Destination samt Skistar.

 

09.00: Den lokala samverkansgruppen har sitt första sammanträde. Samverkansgruppen går igenom nattens händelser och fördelar ut kommande arbete. Arbetet innefattar bland annat avspärrningar, inspektion av byggnader och vägar, besiktning av vatten- och avloppsnät, eventuella evakueringsbehov, riskanalyser samt förebyggande arbete inför kommande nederbörd.

 

09.00: Åre kommun publicerar information på kommunens webbplats samt Facebooksida om vad som har inträffat och vilka åtgärder som hittills har vidtagits.

 

10.25: Det VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) som utfärdades under natten upphör. Personer som befinner sig i närheten av Mörviksån/Susabäcken uppmanas dock fortsatt att hålla sig borta från området och respektera de avspärrningar som finns.

 

13.00: Den lokala samverkansgruppen har sitt andra sammanträde och stämmer av hur arbetet fortlöper.

 

16.00: Den lokala samverkansgruppen har sitt tredje sammanträde där bland annat följande framkommer:

• Kommunens vatten- och avloppssystem i det berörda området har besiktats och har inte kommit till skada.

• Samtliga vägar och byggnader längs Mörviksån/Susabäcken har inspekterats. En byggnad har belagts med nyttjandeförbud och två vägar, Bäckvägen och Årevägen, har stängts stängts av på obestämd framtid då de har gått sönder. Sankt Olavs väg, som varit avstängd under dagen, kommer att öppna senare under kvällen.
• Slambilar har under natten och dagen genomfört arbete på dagvattenbrunnar och i fastigheter. Samtliga dagvattenledningar har återställts.

• Kommunens verksamheter i området (förskola, fritids och hemtjänst) har bedrivits som vanligt under dagen och har inte påverkats av översvämningen i någon större omfattning.

 

18.00: Jämtlands räddningstjänstförbund avslutar sin räddningsinsats i Åre. Har dock fortsatt bevakning över natten.

10.00: Den lokala samverkansgruppen har sitt fjärde sammanträde där följande framkommer:

 

• Arbetet med uppstädning, slamsugning och rensning pågår fortsatt i det berörda området.

• Bäckvägen och Årevägen är fortsatt avstängda på obestämd framtid.

• Kommunens verksamheter i det berörda området (förskola, fritids och hemtjänst) kan bedrivas som vanligt under dagen.

• Personer som befinner sig i närheten av Mörviksån/Susabäcken uppmanas fortsatt att hålla sig borta från området och respektera de avspärrningar som finns.

• Samordning sker med ledningsnätsägare i området (Jämtkraft med flera).

10.00: Den lokala samverkansgruppen har sitt femte sammanträde där följande framkommer:

 

• Arbetet med uppstädning, slamsugning och rensning pågår fortsatt i det berörda området.

• Bäckvägen och Årevägen är fortsatt avstängda på obestämd framtid.

• Kommunens verksamheter i det berörda området (förskola, fritids och hemtjänst) kan bedrivas som vanligt under dagen.

• Personer som befinner sig i närheten av Mörviksån/Susabäcken uppmanas fortsatt att hålla sig borta från området och respektera de avspärrningar som finns.

• Geotekniker påbörjar en geologisk undersökning i det berörda området för att få en bättre uppfattning om den förstörelse som skett, om det finns risk för ytterligare ras och så vidare.

Frågor och svar

Kvällen innan regnovädret var vår entreprenör på plats och kontrollerade våra sedimentsdammar och upptäckte då inget som var avvikande. Detta tyder på att det ras och den mängd nederbörd som kom under tisdagen måste ha varit mycket extremt.

Nej. Enligt uppgifter från vår upphandlade entreprenör så upptäcktes inget avvikande med sedimentsdammarna innan ovädret.

Det är problematiskt att hantera krissituationer under semestertider. Dock har Åre kommun bra rutiner för tillförordnaden och där vi saknat resurser har medarbetare avbrutit sin semester för att hjälpa till.

 

Åre kommun har under perioden haft flera avstämningar där resursbehovet har hanterats och tack vare våra fantastiska medarbetare och lokala aktörer är vår bild att vi haft de resurser vi behöver under denna situation.

Vi konstaterade ganska snabbt att den kommunala verksamhet som bedrevs i närheten av Mörviksån/Susabäcken kunde fortgå. Detta innebär att förskole- och fritidsverksamhet samt hemtjänst fungerat utan störningar under vecka 32.

Torsdagen den 10 augusti har vi genomfört en geologisk undersökning i det berörda området tillsammans med två geotekniker för att få en bättre uppfattning om den förstörelse som skett, om det finns risk för ytterligare ras och så vidare. Exakt vad undersökningen visar vet vi tidigast vecka 33. Fram till dess kommer hela området runt Susabäcken att vara avspärrad på samma sätt som tidigare.