Vi erbjuder olika missbruksbehandlingar via vår Öppenvård, både för vuxna och ungdomar. Vi har även grupper för anhöriga till individer med ett missbruk. Nedan följer beskrivningar av vad vi kan erbjuda.

CRAFT - Community reinforcement approach and family training

CRAFT är ett evidensbaserat program, inriktat på att engagera och motivera sin närstående in i behandling. Sedan 2015 rekommenderas CRAFT i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. Enligt amerikansk forskning lever ca 90 % av alla med beroendeproblem med sin familj eller partner. CRAFT utvecklades främst utifrån vetskapen om att anhöriga till personer med missbruksproblematik ofta spelar en mycket viktig roll för personens tillfrisknande. Många personer med egen erfarenhet av alkohol- och narkotikaproblematik framhåller hur relationen med deras familjemedlemmar var en avgörande faktor till att de bestämde sig för att söka hjälp.

 

I CRAFT ser man anhöriga som viktiga personer till individen med missbruksproblem med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Meningen är att den anhörige, i stället för negativ förstärkning, anklagelser och konfrontation, ska kunna lära sig nya, alternativa samtalstekniker och förhållningssätt. Nästan 7 av 10 av alla de som tidigare har medverkat i programmet har lyckats få sina närstående med missbruksproblematik att ingå i behandling. Förutom att CRAFT har hjälpt många anhöriga med detta, så har deltagandet i CRAFT även inneburit en ökad livskvalité.

 

CRAFT genomföras i grupp. Normalt omfattar CRAFT 8 tillfällen under ca 3-6 månader.

 

CRAFTS tre mål

1.    Påverka/hjälpa den beroende att söka vård.
2.    Få den beroende att minska sitt intag av droger med mål att avstå helt.
3.    Förbättra det generella måendet/livskvalitén hos anhörig oavsett vad den som intar substanser gör.

A-CRA - adolescent community reinforcement approach

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens nya riktlinjer. A-CRA är en anpassning av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT. De båda programmen, tillsammans med CRAFT som riktar sig till anhöriga, har skapats av en forskargrupp vid San Diego University USA.

 

A-CRA är upplagt som en serie samtal där också vårdnadshavare engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier.

 

A-CRA ges under en 3-månaders period (12 – 14 veckor) och innefattar:
•    10 individuella träffar med ungdomen
•    2 träffar med ungdomens aktuella vårdnadshavare
•    2 gemensamma träffar med ungdomen och dennes aktuella vårdnadshavare

 

Insatserna genomförs i eller runt den unges vardag. Vid A-CRA görs en funktionsanalys av den unges behov, styrkor och svårigheter, varefter färdigheter som syftar till upprätthållande av nykterhet eller drogfrihet tränas. Stor vikt läggs vid meningsfulla aktiviteter och positivt umgänge. Områden som behandlas under träffarna är bland annat att tacka nej, att kommunicera, att lösa problem, att förebygga och hantera motgångar, att hantera ilska, jobbfärdigheter och relationsfärdigheter. Hemövningar ingår som en naturlig del i programmet och kan vara teoretiska eller praktiska.

Tolvstegsbehandling

Vi vänder oss till dig som är vuxen (över 18 år) och upplever att alkohol, narkotika eller läkemedel blivit ett problem för dig.

 

Tolvstegsbaserad behandling (Minnesotamodellen) har en helhetssyn, där man tittar på alla livsområden och den har sitt ursprung i Anonyma Alkoholisters (AA) steg och traditioner.
Tolvstegsbaserad behandling är en evidensbaserad metod. Behandlingen bygger på antagandet att beroende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men som kan hejdas genom avhållsamhet från alla sinnesförändrande medel och deltagande i NA/AA:s tolvstegsgrupper.

 

Behandlingen kan ske i grupp eller individuellt, av alkohol- och drogterapeuter som ofta har egna erfarenheter av beroendesjukdomen och programmet. Möjligheten till identifikation med andra i samma situation ses som en central komponent i behandlingen. Deltagarna arbetar med skriftliga uppgifter om sin livshistoria och beroendets negativa konsekvenser, samt återfallsprevention m.m. Dessa redovisas muntligt och återkopplas i grupp eller individuellt. Behandlingen innefattar även undervisning i sjukdomsbegreppet, fysiska, psykologiska och känslomässiga konsekvenser av beroendet samt AA/NA:s tolv steg. Möjlighet ges anhöriga att få kunskap om familjesjukdomen beroende.

 

Verksamhetens mål är att
•    ge dig nya kunskaper så att du kan leva ett nyktert och drogfritt liv
•    du lär dig att hantera det dagliga livet på ett positivt sätt
•    du skapar rutiner och lär dig betydelsen av självhjälpsgrupper
•    utifrån en helhetssyn på människan ge dig en möjlighet att utvecklas som en självständig individ.

Vi följer en fastställd struktur, där individen/gruppens behov är det centrala. Att genom samtal, föreläsningar och arbetsuppgifter få en djupare förståelse för sitt beroende.  Hur länge din behandling blir kan se lite olika ut, beslut tas i regel på tre månader, sen finns det möjlighet att ansöka om förlängning om så behövs. Vi har gruppträff en gång per vecka där vi tar upp olika teman i beroendelära.

 

CRA (community reinforcement approach)

CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för missbruk. Programmet är avsett för ungdomar och vuxna samt rekommenderas i Socialstyrelsens nya riktlinjer. CRA (Community Reinforcement Approach) är ett manualbaserat program som bygger på kognitiv beteendegrund (KBT). CRA har skapats av en forskargrupp vid San Diego University i USA. Programmet har visat sig effektivt vid varierande problematik, såsom samsjuklighet och vid varierande missbruk, exempelvis av alkohol, blandmissbruk, kokain, heroin m.fl.
CRA är upplagt som en serie samtal där också närstående bjuds in att delta. Målsättningen är att minska användandet av drogen och med målet att helt avstå. I CRA arbetar man både med personens missbruk och med livssituationen, t ex boende, arbete, fritid och sociala kontakter. CRA ges under ca 12 månader och innefattar 16–25 träffar.

 

Insatserna genomförs i eller runt din vardag. Vid CRA görs en funktionsanalys av dina behov, styrkor och svårigheter, varefter färdigheter som syftar till upprätthållande av nykterhet eller drogfrihet tränas. Stor vikt läggs vid meningsfulla aktiviteter och positivt umgänge. Områden som behandlas under träffarna är bland annat att tacka nej, att kommunicera, att lösa problem, att förebygga och hantera motgångar, att hantera ilska, jobbfärdigheter och relationsfärdigheter. Hemövningar ingår som en naturlig del i programmet och kan vara teoretiska eller praktiska.

 

Spelberoende

”Till spelfriheten” är en manual som beskriver behandling mot spelberoende, baserad på kognitiv beteendeterapi. Behandlingsforskningen om detta beroendetillstånd, ett beroende utan droger som ibland även benämns ”patologiskt spelande” eller ”spelmani”, är ny och ännu inte så omfattande.

 

”Till spelfriheten” kan användas vid individuell behandling eller vid behandling i grupp. Den teoretiska utgångspunkten är kognitiv beteendeterapi. Manualen fokuserar på tekniker som kognitiv omstrukturering, exponering med responsprevention och social färdighetsträning. Dessa tekniker är inslag i den hittills prövade behandlingen vid spelberoende som har visat sig fungera.

 

Programmet består av 10-20 sessioner om 60 minuter under 3-4 månader.

 

Läs mer om hjälp du kan få:

www.spelpaus.se