Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen av ansökan påbörjas

På ansökningsblanketten hittar ni anvisningar och vilka handlingar som skall bifogas ansökan. Där finns också information om hur handläggningen går till och hur lång tid det tar.

Anmälningsplikt vid förändringar

Anmälan ska göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras i fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden ska anmälas.

Utdrag från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 

Vid ansökan om tobakstillstånd behöver ett utdrag göras från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Därför behöver nedanstående blanketter från Folhälsomyndigheten fyllas i.

Länk till blanketterna