Om privatpersoner, företag, myndigheter eller kommunen vill göra större exploateringar eller större förändringar i bebyggelsen krävs det i regel alltid att en detaljplan upprättas. En detaljplan reglerar vad man får använda marken till inom ett visst område,  vilka områden som ska vara avsedda för olika syften och byggnaders utformning.

I Sverige är det respektive kommun som beslutar om att ta fram och anta en detaljplan och ansvarar för tolkningen av de gällande planerna.

Detaljplanen visas som en plankarta med bestämmelser över ett visst område. Till plankartan hör en planbeskrivning som förklarar syftet och innehållet i planen samt en genomförandebeskrivning som berättar hur planen ska genomföras. Flera viktiga aspekter ligger till grund för arbetet med planprocessen t.ex. gestaltningsprogram, miljökonsekvensbeskrivning och utredningar av dagvatten, buller, geoteknik samt naturvärden.

Till detaljplanen hör oftast ett exploateringsavtal. Exploateringsavtalet är ett avtal om genomförande av detaljplanen mellan kommunen och en exploatör (byggherre eller fastighetsägare). Avtalet tydliggör vad som ska genomföras och vilka åtaganden kommunen och exploatören har.

När en detaljplan ska upprättas sker detta efter en stegvis process som finns lagstadgad i plan och bygglagen. En vanlig planprocess sker enligt de steg som visas i figuren nedan. 


Om du vill lära dig mer om planprocessen ska du ta del av Åre kommuns planprocessen steg för steg.

pdf Planprocessen steg för steg (148 KB)