En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen.

Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplanen är viktig som underlag och ger riktlinjer vid upprättandet av detaljplaner, bygglovsprövning eller när andra beslut ska tas som rör mark- och vattenanvändning.  På Boverkets hemsida kan du läsa mer om översiktsplanering. Handlingarna till den gällande översiktsplanen ligger under fliken gällande översiktsplan.

Geografiska delområden av kommunen kan omfattas av fördjupade översiktsplaner. I dagsläget har Åre kommun två gällande fördjupade översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle och Fördjupad översiktsplan för Fröåområdet. Den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle går att hitta i menyn till vänster.

pdf Kommuntäckande översiktsplan (21.06 MB)  

pdf Särskilt utlåtande kommuntäckande ÖP (495 KB)