Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott dataskydd för de system där personuppgifter behandlas.

Det viktigt att du som invånare i Åre kommun känner dig trygg med att vi som kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Åre kommun arbetar kontinuerligt med att övervaka och följa upp hanteringen av personuppgifter inom kommunal verksamhet.

Varje nämnd i Åre kommun är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter samt att uppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom egen verksamhet.

Kontakt och frågor till Åre kommun

För att få veta mer om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Åre kommun kan du begära ut registerutdrag. Du kan även göra invändningar på de personuppgiftsbehandlingar som Åre kommun gör gällande dig eller ställa frågor om dataskyddsförordningen. Du vänder dig till:

Åre kommun | Box 201 | 837 22 Järpen

Eller via telefon 0647-161 00 eller e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, foto, telefonnummer, ett fordons registreringsnummer, fastighetsbeteckning, IP-adress, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personavgifter avser varje åtgärd som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

 

För att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten måste det finnas en laglig grund för behandlingen eller genom samtycke. Exempel på laglig grund är de personuppgifter som behandlas inom skola och socialtjänst. I annat fall kan det röra sig om ett allmänt intresse eller om att du har ett avtal med Åre kommun för exempelvis vatten och avlopp.

 

Åre kommun ska endast använda sig av de personuppgifter som krävs för att uppnå målet med syftet varför uppgifterna behövs.

Alla handlingar (även e-post) som kommer in till kommunal verksamhet är allmänna handlingar. En kommun är som huvudregel skyldig att bevara allmänna handlingar vilket innebär att personuppgifter kan komma att arkiveras.


Dessutom gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att enskilda har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta kan innebära att personuppgifter lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess kan också gälla för personuppgifter om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Vi i Åre kommun vill gärna berätta om vår kommun och vår service till dig och alla andra. Det blir bättre och trevligare när vi använder bilder på människor.

 

När Åre kommun fotograferar eller filmar en sekvens där du finns med blir fotot/filmen/ljudet tillsammans med ditt namn personuppgifter som vi behöver behandla enligt dataskyddsförordningen. Vi samlar personuppgifterna i ett DAM-system där Åre kommuns foton och filmer lagras och organiseras. Systemet hanteras av medarbetare inom kommunikation.

 

För att kunna publicera foto/film i någon av våra kommunikationskanaler behöver vi ditt samtycke vilket är en rättslig grund enligt dataskyddsförordningen. Fotot/filmen ägs av Åre kommun, och kommer inte att säljas vidare till tredje part. Kommunstyrelsen i Åre kommun är personuppgiftsansvarig.

 

Om vi publicerar foto eller film i sociala medier (till exempel Facebook eller Instagram) vill vi uppmärksamma dig på att det finns länder utanför EU/EES som inte uppfyller lämplig skyddsnivå eller saknar skyddsåtgärder. I dessa länder kan du inte utöva dina dataskyddsrättigheter. För sådan publicering har vi ett separat samtycke.

 

Vår leverantör har tillgång till DAM-systemet i eventuella supportärenden. Åre kommun har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas korrekt.

 

Samtycket gäller tillsvidare, och kan när som helst tas tillbaka. För att ta tillbaka ett samtycke skickar du ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar vårt användande av foto/film innan samtycket togs tillbaka.

Du som registrerad har rätt att få information kring vad, varför, när, hur, hur länge, på vilken rättslig grund och av vem samt vilka av dina personuppgifter som behandlas. Denna information ska vara i lättillgänglig form med ett tydligt och enkelt språk.

 

Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. En rättslig grund som en aktuell behandling av personuppgifter vilar på kan innebära att vissa rättigheter för den registrerade kan begränsas. Åre kommun ska möjliggöra för dig som registrerad att utöva dina rättigheter.  Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

 

Du kan begära registerutdrag genom att använda nedanstående blankett:

 

pdf Begäran om registerutdrag (123 KB)

Åre kommuns ska alltid göra en avvägning mellan den registrerades integritet samt ha den egna verksamhetens effektivitet i åtanke.

 

I dataskyddsförordningen anses följande kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd; ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter. Åre kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.

 

Personuppgifter ska skyddas genom tekniska och organisatoriska åtgärder på en nivå som motsvarar uppgifternas skyddsvärde. Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ska också högre tekniska och organisatoriska krav ställas. Utgångspunkten ska alltid vara att endast behöriga personer ska ges tillgång till skyddsvärd information.

Ett personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för Åre kommuns räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den kommunala organisationen och kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.  Du som registrerad har rätt att få information om vilka biträden som har fått tillgång till dina uppgifter. Du kan kontakta dataskyddsombudet för information om ett biträde har anlitats.

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Du kan ta kontakt med Åre kommuns dataskyddsombud om du har frågor gällande dataskyddsförordningen.

 

Arbetsuppgifter för dataskyddsombud:
* samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
* kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
* informera och ge råd inom organisationen.
* ge råd om konsekvensbedömningar
* kontaktperson för de registrerade
* kontaktperson för Datainspektionen samt samarbeta med Datainspektionen, vid exempelvis inspektioner.

 

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Du kan även komma i kontakt med dataskyddsombud genom Åre kommuns kundtjänst 0647-161 00.

Du som registrerad har alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten med klagomål om du inte är nöjd med hur Åre kommun hanterar dina personuppgifter. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.


Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats


Postadress:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm


Telefon: 08-657 61 00


E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.