Miljöavdelningen i Åre kommun bedriver tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att vi kontrollerar att miljöbalken med tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd följs.

Vårt uppdrag är att kontrollera att privatpersoner och verksamheter främjar en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Delar av vårt arbete består av inspektioner ute i verksamheter för att kontrollera hur verksamheterna sköter sitt miljö- och hälsoskyddsarbete.

Miljöavdelningen kommer att kontrollera farliga ämnen i varor i exempelvis sport-, leksaks och inredningsbutiker under våren och sommaren 2019.

Under inspektionerna kommer miljöavdelningen att kontrollera följande:

- Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas
- Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt
- Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen
- Kemiskt innehåll i ett antal varor 

 

Läs mer här

Miljöavdelningen har under vintern 2019 inspekterat hotell och tillfälliga boenden samt samlingslokaler för att kontrollera:

- Att det inte finns risk för legionellatillväxt
- Förvaring och inköp av städ- och tvättkemikalier
- Textilier och smittskydd

Under vintern 2019 kontrollerar miljöavdelningen rutiner gällande smittskydd (exempelvis magsjukeutbrott) på kommunens alla förskolor. 

Under 2019 kommer miljöavdelningen tillsammans med ansvariga för motorbanor i Åre kommun att ta fram en policy för att minimera risker för människors hälsa och miljön.

Miljöavdelningen har inspekterat kemikaliehanteringen vid fjärrvärmeanläggningar och vindkraftverk under vintern 2019. Detta har gjorts för att skydda omkringliggande vatten och mark mot föroreningar. 

Under 2018 gjorde miljöavdelningen en inventering av hyresfastigheter för boende i Åre kommun. Resultatet av inventeringen blev 13 fastighetsägare med totalt över 70 bostadsområden som kommer att omfattas av planerad tillsyn.
 
Varje fastighetsägare bjöds in till ett möte under våren 2019 där fastighetsägarnas ansvar enligt miljöbalken presenterades. Syftet är att minska problem som exempelvis fukt, mögel, skadedjur och ventilationsproblem i hyresrätter.

 

  pdf Se presentation (695 KB)

Åre kommuns miljöavdelning har tillsynsansvar för badverksamheter i kommunen. Som badverksamhet räknas alla anläggningar som är till för allmänheten eller som nyttjas av många människor.

 

Under november månad 2019 har miljöavdelningen haft en träff med baden i Åre kommun. Vid träffen diskuterades verksamhetens risker och skyldigheter enligt miljöbalken. Fokus låg på verksamhetsutövarens egenkontroll.


pdf Bassängbad presentation 2019 (482 KB)