Om du har ett konkret förslag på något du skulle vilja förändra eller förbättra i kommunens verksamhet kan du lämna in förslaget skriftligt till kommunfullmäktige. Detta kallas för medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Åre kommun kan lämna in medborgarförslag. Det finns ingen åldersgräns utan både barn och ungdomar kan lämna in förslag. Även du som är utlandsfödd och kanske saknar rösträtt har rätt att lämna medborgarförslag så länge du är folkbokförd i kommunen.

 

Flera personer kan skriva och lämna in ett medborgarförslag tillsammans men däremot kan inte företag, föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar lämna medborgarförslag.

Medborgarförslaget kan handla om det mesta som rör kommunens verksamhet och ansvarsområde, men inte om sådant som avser personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel ett specifikt bygglov eller socialbidrag.

 

Det får heller inte handla om sådant som ligger inom statens eller någon annan myndighets ansvarsområde. Förslag som strider mot lagar och förordningar, har odemokratiskt eller diskriminerande innehåll behandlas inte heller.

Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Skriv gärna kort och enkelt. Olika ämnen får inte tas upp i ett och samma medborgarförslag. Har du flera förslag får du lämna in ett medborgarförslag för varje ämne.

 

Det ska tydligt framgå av innehållet att det är ett medborgarförslag, vad det gäller och ska utformas till ett så konkret förslag som möjligt.

 

Uppge namn, adress och gärna också telefonnummer och e-postadress. Du kan inte lämna medborgarförslag anonymt.

Du kan välja att lämna in ditt medborgarförslag på tre olika sätt:

 

- via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

- via post till Åre kommun, Box 201, 837 22 Järpen.

 

- lämna det personligen hos kundtjänst på kommunledningskontoret, Norra vägen 21 i Järpen.

Glöm inte att märka förslaget tydligt med ”Medborgarförslag”.

 

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en allmän handling. Det innebär att den som vill har rätt att ta del av den. När medborgarförslaget lämnats in bereder tjänsteorganisationen ärendet innan medborgarförslaget beslutas av antingen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, berörd nämnd eller utskott.

 

Inlämnade medborgarförslag tas med i kungörelsen till fullmäktiges nästkommande sammanträde om förslaget lämnats in senast 10 dagar före sammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar om medborgarförslaget ska besvaras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en viss nämnd. Den verksamhet som bereder förslaget fastställer en tidpunkt då det ska besvaras.

 

Senast inom ett år från att förslaget har lämnats in ska det besvaras. Kommunfullmäktige kan i särskilda fall besluta om förlängd svarstid om förslaget inte hinner beredas i tid.

 

När beslut ska fattas blir du som lämnat in medborgarförslaget inbjuden att delta i överläggningen av ärendet. Förslaget kan bifallas, avslås eller så beslutas det att förslaget inte kräver någon ytterligare åtgärd än att det har besvarats.

 

Medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas två gånger per år. Redovisningen sker på fullmäktiges sista sammanträde före sommaren samt sista sammanträdet innan årets slut. 

Personuppgifter som behandlas
* Namn

* Adress

* E-postadress

* Telefonnummer

 

Ändamålet med behandlingen
Dina personuppgifter behövs för att säkerställa att rätten att lämna medborgarförslag finns, för att komma i kontakt med dig när vi hanterar ditt förslag, som information i politiska handlingar samt för att delge dig beslut. Behandlingen sker i vårt ärendehanteringssystem.

 

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.


Lagringstid
Bevaras

 

Ditt medborgarförslag blir en allmän handling
När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en allmän handling vilket innebär att alla kan ha rätt att läsa förslaget efter sedvanlig sekretessprövning. Ditt namn kan komma att finnas med i protokoll och i andra handlingar i samband med att ditt medborgarförslag tas upp till politisk behandling. Sådant material kan också komma att publiceras på kommunens webbplats.

 

Om du inte önskar att ditt namn ska publiceras måste du ange detta när du skickar in förslaget.

 

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Om dina rättigheter som registrerad kan du läsa under Dataskyddsförordningen. Du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud genom att mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..