BIld medborgardialog

Här hittar du information om aktuella medborgardialoger i våra olika bygder.

Medborgarbudet för näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar i Åre kommun. En medborgarbudget är en summa pengar som du som bor eller verkar i Åre kommun får möjlighet att vara med och bestämma över.

 

Åre kommun har, via ett riktat statsbidrag, avsatt 175 000 kr till en medborgarbudget för aktiviteter som förbättrar företagsklimatet och en hållbar tillväxt för kulturella och kreativa näringar i Åre kommun.

 

Hur vill du utveckla Åre kommuns näringsliv inom kulturella och kreativa näringar?

Kulturella och kreativa näringar växer i hela Sverige och den största tillväxten sker på landsbygden. Det finns alltså god potential för att stärka tillväxten i Åre kommun genom att främja kulturella och kreativa näringar. Därför satsar Åre kommun på att genom denna medborgarbudget stärka förutsättningarna för att utveckla företagandet inom kulturella och kreativa näringar. Exempel på aktiviteter kan vara: anlita extern kompetens för utredningar, analyser, ta fram statistik, genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja, kompetenshöjande insatser såsom studiebesök, utbildningar, nätverksträffar eller liknande.

I denna medborgarbudget utgår vi från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings breda definition av de kreativa kulturella näringarna: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, litteratur, konst, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och upplevelsebaserat lärande.

 

Har du en bra idé?

Beskriv din idé och förklara kort varför den bör genomföras

För att en idé ska kunna tilldelas pengar från medborgarbudgeten ska den:

- bidrar till att utveckla en hållbar tillväxt av kulturella och kreativa näringar i Åre kommun. Exempel på aktiviteter kan vara: anlita extern kompetens för utredningar, analyser, workshops, workshops, studiebesök, utbildningar, nätverksträffar med mera

- kosta max 50 000 kr

- inte vara direkt stöd till ett enskilt företag

- inte vara en fysisk investering

- kunna förverkligas och genomföras av föreningar eller invånare i kommunen
eller av Åre kommun.

- kan genomföras som en specifik och tidsavgränsad aktivitet eller åtgärd

- kan påbörjas senast 1 december 2020

- ska ha lämnas senast 12 april kl. 00.00

 

Vem kan lämna idéer?

Alla över 18 år, som är skrivna i Åre kommun. Är det ett företag som lämnar in en idé ska företaget ha ett registrerat arbetsställe i Åre kommun. Föreningar och ideella organisationer kan också lämna in idéer. Det går bra att lämna in en idé ensam eller att ni är flera tillsammans. Den som lämnar in en idé behöver inte vara den som genomför den.

 

Hur lämnar jag förslag?

Lämna förslag via vårt formulär

Du kan även lämna dina idéer till kultur- och föreningssamordnare Hanna Moback via  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 0647-162 47.

Din idé ska ha inkommit senast den 12 april kl. 00.00

 

Röstning om idéerna

Alla som är över 18 år och skrivna i Åre kommun får vara med och prioritera vilka av de inkomna Idéerna som ska genomföras genom att rösta. Varje person har totalt tre röster att fördela på de röstningsbara idéerna. Rösterna kan fördelas fritt på 1-3 förslag. Resultatet av röstningen fastställer prioriteringsordningen för vilka förslag som ska genomföras.

 

Alla inlämnade idéer som uppfyller kriterierna kommer att presenteras på are.se.

Röstningen pågår mellan 4-17 maj

Du kan lämna dina röster via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., ringa via 0647-162 47 eller skicka per brev till: Tillväxtavdelningen, Hanna Moback | Åre kommun, Box 201 | 837 22 Järpen.

 

Hur vill du utveckla Järpen och Mörsils näringsliv?

Genom olika utvecklingsprojekt vill Åre kommun öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i Järpen och Mörsil. Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som ska förbättra företagsklimatet och bidra till en hållbar tillväxt.

 

Genom fysiska möten, Facebook-inlägg, mejlutskick, företagsfrukostar, webbplatsen are.se och så vidare vill vi uppmuntra till idéinlämning från invånare, företagare och föreningsliv som kan utveckla Järpen och Mörsil på ett sätt som får fler människor att vilja bo och arbeta här, starta och driva företag samt vistas här som besökare.

 

Har du en bra idé?

Beskriv din idé och förklara kort varför den bör genomföras.

 

Kriterier för att idén ska godkännas är att idén:

 

- ska bidra till att utveckla en hållbar tillväxt av Järpen och/eller Mörsils näringsliv och bidra till ett förbättrat företagsklimat
- inte vara ett direkt stöd till ett enskilt företag
- inte vara en fysisk investering
- inte överstiga en kostnad på 300 000 kronor
- ska ha lämnats in till Åre kommun senast söndag 15 mars

 

Du kan lämna dina idéer till landsbygdsutvecklare Ulf Halleryd via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., på telefon 0647-162 36 eller webbformulär:

 

Länk till webbformuläret för idéinlämning

 

Du kan även skicka din/dina idéer via post till:
Åre kommun, Tillväxtavdelningen | att: Ulf Halleryd | Box 201 | 837 22 Järpen

 

Av de inkomna idéerna väljs sedan tre ut och presenteras för bygdeutvecklingsberedningen den 8 april 2020, som då tar beslut om vilken idé/vilka idéer som ska genomföras. Beredningen har till uppgift att ansvara för att fördjupa den demokratiska processen i Åre kommun och främja lokal utveckling. Läs mer om vilka som sitter i bygdeutvecklingsberedningen.

 

Välkommen med dina förslag och idéer fram till den 15 mars.

 

Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Åres och Duveds hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

Under perioden 10 december 2019 och 10 januari 2020 fick vi in 11 idéer från 9 idégivare. Två av idéerna slogs med idégivarnas medgivande ihop till en idé. Nedan finns en lista på idéerna.

 

19 februari beslutade bygdeutvecklingsberedningen att idé nr 9 ”utveckla Studion i Åre till ett öppet kulturhus/kulturcentrum” och idé nr 10 ”Åre kulturarena” får dela på 300 000 kronor. Bygdeutvecklingsberednings mening är att en hållbar tillväxt och näringslivsutveckling gynnas av utveckling av kulturlivet. Genomförandet av idéerna kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-12-15.

De inlämnade idéerna:
1. Butik med café för second hand i Duved
2. ”Trägården”, en mötesplats för mindre företag, medborgare och besökare!
3. Heldagskonferens ”förändra världen genom global expansion”
4. Omställningsfestival på Åre hembygdsgård
5. Mindfulness i klassrummet
6. Bycentrumutvecklare i Åre och Duved
7. Satsning på nya perioder
8. Utveckling av Åre Strand
9. Utveckla ”Studion” i Åre till ett öppet kulturhus/kulturcentrum
10. Åre kulturarena: fortsatt arbete med museum och kulturarena samt tre kulturevenemang

 

 Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Södra Årefjällen och Undersåkers hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

200 000 kronor av dessa används till ett utvecklingsprojekt som genomförs i samverkan med södra Årefjällens ekonomisk förening. Projektet handlar om att samordna och hitta långsiktigt och miljömässigt hållbara transportlösningar för paket, matvaror, gods men även för persontransporter som gäller såväl för bofasta som besökare och turister i Åre kommun. I ett första steg vill vi hitta lösningar för hur detta kan lösas i Södra Årefjällen med Undersåker som nod eller hub.

 

100 000 används för att genomföra idé nummer två, ”tillsätta en resursperson/katalysator för att driva processen kring skapandet av Undersåkers nya mötesplats/allaktivitetshus” (se nedan). Under perioden 23 oktober och 22 november fick vi in ca 12 idéer från 9 idégivare. Den 10 december beslutade bygdeutvecklingsberedningen att idé nummer två ska genomföras.

 

Bygårdsföreningen i Undersåker är ansvarig för idéns genomförande. Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-12-15.

 

De inlämnade idéerna:

1. "Undersåker Go’! - en app till smartphone som fungerar som liknande Pokemon go eller geocaching. Det vill säga en applikation som är kopplad till gps där olika platser är markerade. Vid de olika platser som märkts ut spelas sedan en berättelse upp.
2. Bygårdsföreningen, Undersåkers IF och Åre Klätterklubbs idé är att tillsätta en resursperson/katalysator med uppdraget att driva processen kring skapandet av Undersåkers nya mötesplats/allaktivitetshus.
3. Att kommunen använder de 100 000 kr som medfinansiering och söker till exempel Tillväxtverkets utlysning "Utveckla vandrings- och cykelturism".
4. Min idé är att skapa ett lånebibliotek i Undersåker, inspirerat av Fritidsbankens koncept. Helst att det organiseras som ett socialt företag så det även blir arbetsplatser.
5. Jag har en idé att det skall finnas en skatt som turister betalar för att vistas här.
6. Öppna en fritidsgård i Undersåker.
7. Barnkör, åldrarna låg- och mellanstadiet.
8. Samordning för att inte all odlingsbar mark försvinner.
9. Bjud in till berättarkvällar för att berätta om olika byar inom kommunen.
10. Samarbetsprojekt med Norge, utöver cykla-, vandra- och skidupplevelser.
11. Gör pilgrimsleden tillgänglig på vintern! Undersåkers hembygdsförening har sett till att vandringarna ökar, nu är det dags att ta nästa steg.

 

Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Västra Storsjöbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

Under perioden 17 september – 13 oktober fick vi in ca 30 idéer och förslag, som till slut blev 12 röstningsbara alternativ. Mellan 11 november – 25 november röstade 60 personer, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Västra Storsjöbygden (med bygder som till exempel Mattmar, Kvissle, Arvesund, Hammarnäset, Hallen, Bydalen och Månsåsen), på idéerna. Varje röstberättigad person hade 3 röster att fördela på antingen en idé eller på flera idéer. De 180 avlämnade rösterna fördelades enligt nedan.

Den idé som fick flest röster var idé nummer 1:
”Anställa en lokal bygdeutvecklare för en behovsinventering av Västra Storsjöbygden”.

Idén, som lämnats in av flera idégivare bland annat, Hallenbygden i samverkan, beskrivs kortfattat som: ”Anställa en lokal bygdeutvecklare som får i uppdrag att, i samverkan med Åre kommuns tillväxtavdelning och dess anställda landsbygdsutvecklare, genomföra en konkret behovsanalys avseende hela Västra Storsjöbygden. Genom en noggrann behovsanalys – som ska utmynna i förslag till Handlingsplan – fås en bättre överblick över vad som kan och bör prioriteras för att utveckla Västra Storsjöbygden för boende, företagande och besökare. I samband med behovsanalysen kan även flera av medborgadialogens övriga uppkomna idéer och förslag fångas upp.”

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-08-01. Åre kommun ska snarast inleda en dialog med Hallenbygden i samverkan om förutsättningarna för genomförandet av idén.

Här finns en presentation av alla inkomna idéer:

pdf Presentation av idéer och röstningsresultat Västra Storsjöbygden (367 KB)Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Ulf Halleryd via mejl eller telefon:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel 0647-162 36 

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Kallbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet. 

 

Mellan 14-31 mars fick vi in 20 idéer på utvecklingsaktiviteter. Mellan 28 maj-11 juni röstade 35 personer, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Kallbygden, på idéerna. Varje person hade 3 röster var att rösta på en idé eller fördela på flera idéer. De 105 rösterna fördelades enligt nedan.
 
Den idé som fick flest röster är idé 8: ”Kallbygdens intresseförening 2.0 - förstärka Kallbygdens intresseförening med arvoderade personer”
 
Kortfattat beskrivs idén som: ”En grupp arvoderade personer skall tillsammans med bygden arbeta fram en ny långsiktig organisationsstruktur för bl.a. ett ramverk för informationsflöden, mötesinfrastruktur, samordning av bygdemedelsansökningar, projektsamordning etc.”
 
Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-08-01.
 
Här finns en presentation av alla idéer:
pdf Underlag för röstning av idéer Kallbygden (101 KB)

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Helena Lindahl via mejl eller telefon:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-169 37

 

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Västra bygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

Mellan 7-31 maj fick vi in 10 idéer på utvecklingsaktiviteter som till slut blev 3 röstningsbara alternativ.


Mellan 17 juni och 1 juli röstade 104 personer som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Västra bygden (väster om Staa-bron till Storlien inklusive Skalstugevägen) på idéerna. Varje röstberättigad person hade 3 röster att fördela på antingen en idé eller på flera idéer. De 311 avlämnade rösterna fördelades enligt nedan.

 

Den idé som fick flest röster var idé nr 3: Muddring och iordningställande av Handöls båthamn.

 

Den vinnande idén har under hösten 2019 stött på patrull. Länsstyrelsen beslutade i december 2019 om förbud mot muddring med hänvisning till bland annat Natura 2000-område (habitat- och fågeldirektivet) och att Ånnsjön ingår även i Myrskyddsplan för Sverige. Ånnsjön är dessutom ett utpekat Ramsarområde, området ingår i Ramsarkonventionen.

 

Genom förandet av den vinnande idén, som lämnats in av Handöls byalag, är därför avbruten. Handöls byalag har önskat att de 300 000 kronorna istället går till den idé som fick näst antal flest röster, det vill säga idé nummerr 1: ”Anställa en person som arbetar för Storliens framtida utveckling..”

 

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt men måste slutföras senast 2020-12-15. Åre kommun för en dialog med idégivarna och representanter för Storlien om förutsättningarna för själva genomförandet av idén.


Här finns en presentation av alla idéer:

pdf Presentation av idéer och röstunderlag Storlien/Västra bygden (142 KB)

 

Röstresultat västra bygden

 

Idé

Namn

       

Antal röster

1

Anställa en person som arbetar för Storliens framtida utveckling…

 

 

 

 

116

2

Utveckla en digital säljplattform (hemsida) för hela Storlienbygden

 

 

 

 

48

3

Muddring och iordningsställande av Handöls båthamn

 

 

 

 

147

         

Totalt:

311

 

 

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Ulf Halleryd via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0647-162 36.

 

 

 


Åre kommun genomför en medborgardialog om hur vi vill leva tillsammans i Mörsil. Vi vill få en samlad bild av hur människor lever tillsammans i Mörsil idag och vilka möjligheter och utmaningar det innebär. För att få en heltäckande bild samlar vi in perspektiv från så många håll som möjligt – även från de som vanligtvis sällan deltar i debatten.

Därför genomför vi nu samtal och intervjuer med medborgare i Mörsil samt med tjänstemän och förtroendevalda i Åre kommun. Intervjuerna genomförs i form av öppna samtal utifrån följande fråga: I Mörsil lever människor tillsammans, en del har bott här länge medan andra har kommit nyss. Utifrån det – hur tycker du det är att leva och bo i Mörsil? 

Intervjuerna pågår fram till maj och ska sedan sammanställas i en perspektivrapport. Rapporten kommer bestå av en sammanställning av citat och sammanfattningar som har kommit fram vid intervjuer och samtal under arbetet med medborgardialogen. Perspektivrapporten är ett underlag för eventuellt kommande dialoger och arbetsgrupper för att tillsammans; medborgare, tjänstemän och förtroendevalda arbeta vidare med frågan i Mörsil. 

Vi vill lyssna på alla perspektiv, vilket är ditt?
Vill du delta i ett samtal kring hur du tycker det är att leva och bo i Mörsil mot bakgrund att där lever människor tillsammans, en del har bott där länge medan andra har kommit nyss? Vill du tipsa om någon som du tycker vi borde prata med i denna fråga? Har du frågor kring medborgardialogen i Mörsil? Välkommen att kontakta Hanna Moback, Inflyttarservice Åre kommun 0647-162 47, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden