BIld medborgardialog

Här hittar du information om aktuella medborgardialoger i våra olika bygder.

Medborgardialog är ett sätt att utveckla nya former för engagemang och demokratiskt deltagande för kommunens medborgare som ett komplement till det demokratiska systemet i form av politiska partier, kommunalval med mera som redan finns.

 

Åre kommun genomför en medborgardialog i Mörsil kring frågan – hur vill vi leva tillsammans i Mörsil? Inflyttarservice på Åre kommun samordnar arbetet med medborgardialogen med stöd och hjälp av Sveriges kommuner och regioner. Deltagare i medborgardialogen är dels boende i Mörsil samt förtroendevalda och tjänstepersoner vid Åre kommun.

Vi har nu genomfört samtliga fyra digitala arbetsmöten inom medborgardialogen i Mörsil med cirka 18 deltagare vid varje tillfälle.

 

Vid det sista och avslutande arbetsmötet den 28 januari fortsatte deltagarna att konkretisera de åtgärdsförslag de tidigare prioriterat att jobba med. Arbetet fortsätter nu i olika arbetsgrupper för att bredda deltagandet, planera och genomföra följande:

 

Vårstäda – fixa och göra fint tillsammans i Mörsil, den 29 maj kl. 09.00-12.00
Att tillsammans i mixade grupper vårstäda och göra fint i Mörsil och på så vis möta varandra och bygga broar mellan olika grupper av människor – som ett sätt att öka gemenskapen och samhörigheten med varandra och tillhörigheten och stoltheten för Mörsil.


En arbetsgrupp har bildats för att jobba vidare med planering och genomförande av städdagen med fokus på information och rekrytering av deltagare, arbetsledning, indelning av områden, fika och gemenskap, sopsortering och språkstöd, göra lite extra fint med exempelvis blomplantering (om tid finns). Arbetsgruppen har sitt nästa möte den 25 februari.


Kontakt Mörsil: Karolina Sundqvist, 073-035 78 23
Kontakt Åre kommun: Johan Lövqvist, 070-348 06 14
Kontakt Årehus: Tony Gunnarsson, 0647-169 00

 

Aktivera Mörsil i Mitten
Att aktivera den existerande, men i dagsläget vilande, ekonomiska föreningen ”Mörsil i Mitten”. En paraplyorganisation och struktur för att koordinera och kanalisera det engagemang och den vilja som finns hos Mörsilbor, föreningar och företagare till en gemensam kraft för utveckling av byn. Mörsil i Mitten kan komma att fungera som en samlande och samordnande organisation för Mörsilbygdens föreningar, företag och bybor och driva frågor som är viktiga för byn och föra byns gemensamma talan.

 

En arbetsgrupp har bildats som nu arbetar vidare med bland annat inventering av potentiella medlemmar och att tillsammans med medborgare, föreningar och företagare i Mörsil ha en dialog kring frågor som:

- vilken funktion ska Mörsil i Mitten ha?
- vilket mandat ska Mörsil i Mitten ha?
- hur säkerställer vi att Mörsil i Mitten representerar hela byn med dess olika invånare, föreningar och företag?

Kontakt Mörsil: Kerstin Strömberg, 070-696 18 89
Kontakt Åre kommun: Helena Lindahl, 0647-16937

 

Skolan – en del av Mörsil

Skolans lokaler är en resurs, som önskas göras tillgänglig för Mörsilbor efter skoltid, för gemensamma aktiviteter där skolan kan bli mer levande och ett nav i byn och kan fyllas med till exempel musik, relationer, engagemang, läxläsning, matlagning och så vidare. Ett ställe dit man vill gå på kvällen både barn, ungdomar och vuxna och skolan kommer elever, vårdnadshavare och andra bybor närmare.


En arbetsgrupp har bildats som nu jobbar vidare enligt följande:


- Ordförande i barn och utbildningsnämnden samt rektor vid Mörsils skola deltar i elevrådsmötet vid Mörsil skola för att lyssna in elevernas tankar och idéer.

- Åre kommun och Mörsil skola bjuder in till möte med bland annat Fritid Åre och Västra Storsjöbygdens församling för att diskutera möjligheter till aktiviteter och verksamheter på skolan efter skoltid.

- Åre kommun och Mörsil skola med flera har en dialog med bybor, barn/unga, vårdnadshavare kring vilka aktiviteter som är möjliga och önskvärda.

- Åre kommun och Mörsils skola undersöker möjligheten att söka pengar ur kommunens Sociala investeringsfond för en större satsning på att skapa en mer tillgänglig och angelägen skola i Mörsil.

- Mörsils skola och Åre kommun genomför en digital informationsträff under våren 2021 för vårdnadshavare om skolans verktyg som Nuddis och Unikum. Inflyttarservice deltar för att stötta språkligt och med digital kompetens.

 

Kontakt Mörsils skola: rektor Linda Flykt, 0647-163 71
Kontakt Åre kommun: Hanna Moback, 0647-162 47

 

Tidigare arbetsmöten

Det första mötet ägde rum den 18 november och handlade om att utifrån en perspektivrapport prioritera vilka teman som gruppen vill fördjupa sig i och arbeta fram åtgärdsförslag för. De teman som gruppen nu arbetar vidare med är ”Mellanmänskliga möten och mötesplatser” samt ”Ansvar, inställning och inkludering”.

Det andra mötet ägde rum den 3 december och då fick deltagarna i arbetsgruppen välja vilket av de två temana som de ville fördjupa sig i och ta fram åtgärdsförslag för. Under mötet jobbade deltagarna i mindre grupper och tog fram åtgärdsförslag inom respektive tema.

 

Följande åtgärdsförslag togs fram vid mötet:

1. Byfest – gårdsfest
2. Temakvällar - skolans lokaler
3. Sportkvällar –ej tävling/träning, familjeturneringar
4. Växthuset!
5. Värdskap i Mörsil/Faddersystem
6. Vårstäda Mörsil, fixa och göra fint – tillsammans!
7. Mindre café på Ica och OK/Q8
8. Skolans lokaler på helg/kväll
9. Lokala ledare!
10. ”Gå med” - Mötas på promenad – nyanländ och äldre
11. Mörsil i Mitten
12. Vi är Mörsil - vår gemensamma berättelse
13. Kampanjen Säg ja – häng med

Vid det tredje arbetsmötet den 14 januari prioriterade deltagarna vilka av dessa åtgärdsförslag de såg som mest angelägna, meningsfulla och genomförbara. Gruppen valde då att jobba vidare med och fördjupa arbetet kring åtgärdsförslagen: Byfest/gårdsfest, Mörsil i Mitten, Temakvällar i skolans lokaler (förslag 2 och 8),  Värdskap i Mörsil/Faddersystem/Gå med (förslag 5 och 10) samt Vårstäda Mörsil, fixa och göra fint - tillsammans.

 

Bakgrund

Åre kommun genomför en medborgardialog om hur vi vill leva tillsammans i Mörsil. För att få en heltäckande bild har vi samlat in perspektiv från så många håll som möjligt – även från de som vanligtvis sällan deltar i debatten. Därför har vi genomfört samtal och intervjuer med nästan 70 medborgare i Mörsil, tjänstemän och förtroendevalda i Åre kommun om ”Hur vill vi leva tillsammans i Mörsil”?

Dessa intervjuer har vi sammanställt i en perspektivrapport. Rapporten består av en sammanställning av citat och sammanfattningar som har kommit fram vid intervjuer och samtal. Rapporten finns tillgänglig på biblioteket i Mörsil. Du kan även få den postad till dig genom kontakt enligt nedan.

 

pdf Perspektivrapport Mörsil (1.68 MB)

 

Perspektivrapporten är ett underlag för dialogmöten som genomförs vid fyra tillfällen under oktober-januari i Mörsil. Vid dialogmöten deltar inbjudna medborgare i Mörsil, förtroendevalda och tjänstepersoner i Åre kommun. I sammansättningen av dialoggruppen är målet att få en så god representation av perspektiv som möjligt – att ha personer i gruppen som representerar alla perspektiv som framkommit i rapporten. Dialoggruppen ska tillsammans prioritera vilka av de utmaningar som framkommit i rapporten som gruppen ska arbeta vidare med och tillsammans medskapa åtgärder för.

 

Har du frågor eller synpunkter på Medborgardialogen i Mörsil?
Välkommen att kontakta Hanna Moback, Inflyttarservice Åre kommun 0647-162 47, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. 

En medborgarbudget är en summa pengar som du som bor eller verkar i Åre kommun får möjlighet att vara med och bestämma över.

Åre kommun har, via ett riktat statsbidrag, avsatt 175 000 kr till en medborgarbudget för aktiviteter som förbättrar företagsklimatet och en hållbar tillväxt för kulturella och kreativa näringar i Åre kommun.

Under perioden 17 mars till 12 april fick vi in 18 idéer från 10 idégivare. 17 st av dessa idéer uppfyllde kriterierna och gick att rösta på. Läs mer om respektive idé:  pdf Presentation Idéer KKN (3.58 MB)

Vinnare utsedd

Totalt röstade 342 personer. Varje person hade tre röster var, som kunde läggas på en idé eller fördelas på flera idéer. 26 av rösterna var ogiltiga på grund av att de som röstat inte var folkbokförda i Åre kommun eller hade röstat för sent. Totalt blev det 316 giltiga röstande som fördelade 948 röster på idéerna nedan.

De idéer som fick flest röster och som därmed får dela på medborgarbudgeten är idé 9 ”Fjällfestival med musik, konst, mat och dryck” (50 000 kronor), idé 11 ”Craft & Art Festival” (50 000 kronor), idé 12 ”Bastufestival” (47 500 kronor) samt idé 16 ”Spektakel i Edsåsdalen” (27 500 kronor).

Röstresultat (presentation av idéerna hittar du här).

Idé 1: 48 röster
Idé 2: 26 röster
Idé 3: 30 röster
Idé 4: 40 röster
Idé 5: 23 röster
Idé 6: 72 röster
Idé 7 36 röster
Idé 8: 19 röster
Idé 9: 151 röster
Idé 10: 73 röster
Idé 11: 92 röster
Idé 12: 81 röster
Idé 13: 35 röster
Idé 14: 35 röster
Idé 15: 76 röster
Idé 16: 81 röster
Idé 17: 30 röster

Genomförandet av idéerna ska påbörjas senast 2020-12-01.

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Hanna Moback via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0647-162 47.

 

Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som ska utveckla Järpen och Mörsils hållbara tillväxt och förbättra företagsklimatet. Under våren 2020 uppmanade vi Åre kommuns medborgare att lämna in förslag på utvecklingsprojekt för hållbar tillväxt och förbättrat företagsklimat i Järpen respektive Mörsil. 

 

Det kom in ett 15-tal idéer varav sex utav dessa uppföljde de kriterier som satts upp för genomförande. Bland dessa sex förslag utsåg sedan Bygdeutvecklingsberedningen det vinnande förslaget som handlade om att med kritiska ögon analysera möjligheterna och utmaningarna i Mörsil respektive Järpen och föreslå åtgärder. 

 

Företaget Placebrander upphandlades för att genomföra uppdraget. Uppdraget är nu klart och du kan nu ta del av själva slutrapporten från Placebrander samt ta del av de presentationer/bildspel för Järpen respektive Mörsil som användes vid en digital presentation den 16 december. Du hittar slutrapporten och presentationerna längre ner på den här sidan. Inbjudna till det tillfället var bland annat de invånare som själva kommit in med förslag samt deltagare i de workshops som arrangerats i samband med Placebranders informationsinsamling under hösten.

 

I slutrapporten och presentationerna kan du bland annat läsa om resultaten i form av styrkor, utmaningar och utvecklingsbehov för Järpen respektive Mörsil som Placebrander uppmärksammat utifrån sin kartläggning. För att visualisera och göra rapporten mer lättillgänglig har det även producerats två korta filmer – en för Järpen och en för Mörsil. Filmerna utspelar sig i en tänkt framtid några år fram i tiden - och är som en slags tillbakablick på nuläget…

 

Film Järpen

Film Mörsil


Nästa steg nu är att titta närmare på förutsättningarna för att kunna förverkliga några av de förslag som presenterats. Till att börja med hur uppfräschning och ansiktslyftning av utemiljön kan göras i både Järpen och Mörsil, möjligheterna till att skapa någon form av företagarnätverk eller företagarförening samt hur Åre kommun kan bli tydligare med att kommunicera kring de framtidsplaner som finns för de båda orterna.  

 

pdf Slutrapport Järpen och Mörsil (1.23 MB)

pdf Presentation Järpen (29.49 MB)

pdf Presentation Mörsil (29.50 MB)

 

 

Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Åres och Duveds hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

Under perioden 10 december 2019 och 10 januari 2020 fick vi in 11 idéer från 9 idégivare. Två av idéerna slogs med idégivarnas medgivande ihop till en idé. Nedan finns en lista på idéerna.

 

19 februari beslutade bygdeutvecklingsberedningen att idé nr 9 ”utveckla Studion i Åre till ett öppet kulturhus/kulturcentrum” och idé nr 10 ”Åre kulturarena” får dela på 300 000 kronor. Bygdeutvecklingsberednings mening är att en hållbar tillväxt och näringslivsutveckling gynnas av utveckling av kulturlivet. Genomförandet av idéerna kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-12-15.

De inlämnade idéerna:
1. Butik med café för second hand i Duved
2. ”Trägården”, en mötesplats för mindre företag, medborgare och besökare!
3. Heldagskonferens ”förändra världen genom global expansion”
4. Omställningsfestival på Åre hembygdsgård
5. Mindfulness i klassrummet
6. Bycentrumutvecklare i Åre och Duved
7. Satsning på nya perioder
8. Utveckling av Åre Strand
9. Utveckla ”Studion” i Åre till ett öppet kulturhus/kulturcentrum
10. Åre kulturarena: fortsatt arbete med museum och kulturarena samt tre kulturevenemang

 

 Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Södra Årefjällen och Undersåkers hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

 

200 000 kronor av dessa används till ett utvecklingsprojekt som genomförs i samverkan med södra Årefjällens ekonomisk förening. Projektet handlar om att samordna och hitta långsiktigt och miljömässigt hållbara transportlösningar för paket, matvaror, gods men även för persontransporter som gäller såväl för bofasta som besökare och turister i Åre kommun. I ett första steg vill vi hitta lösningar för hur detta kan lösas i Södra Årefjällen med Undersåker som nod eller hub.

 

100 000 används för att genomföra idé nummer två, ”tillsätta en resursperson/katalysator för att driva processen kring skapandet av Undersåkers nya mötesplats/allaktivitetshus” (se nedan). Under perioden 23 oktober och 22 november fick vi in ca 12 idéer från 9 idégivare. Den 10 december beslutade bygdeutvecklingsberedningen att idé nummer två ska genomföras.

 

Bygårdsföreningen i Undersåker är ansvarig för idéns genomförande. Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-12-15.

 

De inlämnade idéerna:

1. "Undersåker Go’! - en app till smartphone som fungerar som liknande Pokemon go eller geocaching. Det vill säga en applikation som är kopplad till gps där olika platser är markerade. Vid de olika platser som märkts ut spelas sedan en berättelse upp.
2. Bygårdsföreningen, Undersåkers IF och Åre Klätterklubbs idé är att tillsätta en resursperson/katalysator med uppdraget att driva processen kring skapandet av Undersåkers nya mötesplats/allaktivitetshus.
3. Att kommunen använder de 100 000 kr som medfinansiering och söker till exempel Tillväxtverkets utlysning "Utveckla vandrings- och cykelturism".
4. Min idé är att skapa ett lånebibliotek i Undersåker, inspirerat av Fritidsbankens koncept. Helst att det organiseras som ett socialt företag så det även blir arbetsplatser.
5. Jag har en idé att det skall finnas en skatt som turister betalar för att vistas här.
6. Öppna en fritidsgård i Undersåker.
7. Barnkör, åldrarna låg- och mellanstadiet.
8. Samordning för att inte all odlingsbar mark försvinner.
9. Bjud in till berättarkvällar för att berätta om olika byar inom kommunen.
10. Samarbetsprojekt med Norge, utöver cykla-, vandra- och skidupplevelser.
11. Gör pilgrimsleden tillgänglig på vintern! Undersåkers hembygdsförening har sett till att vandringarna ökar, nu är det dags att ta nästa steg.

 

Åre kommun har, via medel som kommer från Tillväxtverket, avsatt 300 000 kronor för aktiviteter som utvecklar Västra Storsjöbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

Under perioden 17 september – 13 oktober fick vi in ca 30 idéer och förslag, som till slut blev 12 röstningsbara alternativ. Mellan 11 november – 25 november röstade 60 personer, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Västra Storsjöbygden (med bygder som till exempel Mattmar, Kvissle, Arvesund, Hammarnäset, Hallen, Bydalen och Månsåsen), på idéerna. Varje röstberättigad person hade 3 röster att fördela på antingen en idé eller på flera idéer. De 180 avlämnade rösterna fördelades enligt nedan.

Den idé som fick flest röster var idé nummer 1:
”Anställa en lokal bygdeutvecklare för en behovsinventering av Västra Storsjöbygden”.

Idén, som lämnats in av flera idégivare bland annat, Hallenbygden i samverkan, beskrivs kortfattat som: ”Anställa en lokal bygdeutvecklare som får i uppdrag att, i samverkan med Åre kommuns tillväxtavdelning och dess anställda landsbygdsutvecklare, genomföra en konkret behovsanalys avseende hela Västra Storsjöbygden. Genom en noggrann behovsanalys – som ska utmynna i förslag till Handlingsplan – fås en bättre överblick över vad som kan och bör prioriteras för att utveckla Västra Storsjöbygden för boende, företagande och besökare. I samband med behovsanalysen kan även flera av medborgadialogens övriga uppkomna idéer och förslag fångas upp.”

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-08-01. Åre kommun ska snarast inleda en dialog med Hallenbygden i samverkan om förutsättningarna för genomförandet av idén.

Här finns en presentation av alla inkomna idéer:

pdf Presentation av idéer och röstningsresultat Västra Storsjöbygden (367 KB)Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Ulf Halleryd via mejl eller telefon:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel 0647-162 36 

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Kallbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet. 

 

Mellan 14-31 mars fick vi in 20 idéer på utvecklingsaktiviteter. Mellan 28 maj-11 juni röstade 35 personer, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Kallbygden, på idéerna. Varje person hade 3 röster var att rösta på en idé eller fördela på flera idéer. De 105 rösterna fördelades enligt nedan.
 
Den idé som fick flest röster är idé 8: ”Kallbygdens intresseförening 2.0 - förstärka Kallbygdens intresseförening med arvoderade personer”
 
Kortfattat beskrivs idén som: ”En grupp arvoderade personer skall tillsammans med bygden arbeta fram en ny långsiktig organisationsstruktur för bl.a. ett ramverk för informationsflöden, mötesinfrastruktur, samordning av bygdemedelsansökningar, projektsamordning etc.”
 
Genomförandet av idén kan påbörjas direkt, men måste slutföras senast 2020-08-01.
 
Här finns en presentation av alla idéer:
pdf Underlag för röstning av idéer Kallbygden (101 KB)

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Helena Lindahl via mejl eller telefon:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-169 37

 

Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Västra bygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

Mellan 7-31 maj fick vi in 10 idéer på utvecklingsaktiviteter som till slut blev 3 röstningsbara alternativ.


Mellan 17 juni och 1 juli röstade 104 personer som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Västra bygden (väster om Staa-bron till Storlien inklusive Skalstugevägen) på idéerna. Varje röstberättigad person hade 3 röster att fördela på antingen en idé eller på flera idéer. De 311 avlämnade rösterna fördelades enligt nedan.

 

Den idé som fick flest röster var idé nr 3: Muddring och iordningställande av Handöls båthamn.

 

Den vinnande idén har under hösten 2019 stött på patrull. Länsstyrelsen beslutade i december 2019 om förbud mot muddring med hänvisning till bland annat Natura 2000-område (habitat- och fågeldirektivet) och att Ånnsjön ingår även i Myrskyddsplan för Sverige. Ånnsjön är dessutom ett utpekat Ramsarområde, området ingår i Ramsarkonventionen.

 

Genom förandet av den vinnande idén, som lämnats in av Handöls byalag, är därför avbruten. Handöls byalag har önskat att de 300 000 kronorna istället går till den idé som fick näst antal flest röster, det vill säga idé nummerr 1: ”Anställa en person som arbetar för Storliens framtida utveckling..”

 

Genomförandet av idén kan påbörjas direkt men måste slutföras senast 2020-12-15. Åre kommun för en dialog med idégivarna och representanter för Storlien om förutsättningarna för själva genomförandet av idén.


Här finns en presentation av alla idéer:

pdf Presentation av idéer och röstunderlag Storlien/Västra bygden (142 KB)

 

Röstresultat västra bygden

 

Idé

Namn

       

Antal röster

1

Anställa en person som arbetar för Storliens framtida utveckling…

 

 

 

 

116

2

Utveckla en digital säljplattform (hemsida) för hela Storlienbygden

 

 

 

 

48

3

Muddring och iordningsställande av Handöls båthamn

 

 

 

 

147

         

Totalt:

311

 

 

Frågor om medborgarbudgeten besvaras av Ulf Halleryd via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0647-162 36.