logotyp duvedsmodellen

Bakgrund

Sedan januari 2018 har en process satts igång för att förvandla Duved till en pilot för framtidens samhällsbyggnad. Detta genom att utgå från två parallella utgångspunkter. Globala behov och möjligheter och lokala behov och möjligheter.

Utvecklingen har utgått från det som finns och dem som bor i Duved. Arbetet har sedan starten 2018 genom en serie workshops utgått från medborgarnas tankar och idéer och avsikten är att skapa en process som leder till att medborgarna ska vara med och äga sin egen framtid. Arbetet inriktades, också från starten, på att genom parallell utveckling av hela samhället – boende, arbete, matsystem, kultur, skola/utbildning, gaturum/offentliga platser, service/kultur – skapa innovation just genom att utveckla samtliga segment parallellt. Arbetet inleddes av det allmännyttiga Årehus AB med Eau & Gaz som partners för att utverka strategi. Allt med avsikt att skapa ett mer tillgängligt samhälle – vilket 2019 ledde till bildandet av Duved Framtid AB, ett nätverksbolag där Årehus bjudit in både Duved Byförening och privata aktörer att vara delägare.

Arbetet med Duveds framtid har vunnit allt större gehör. Som ett resultat av det dockades den 1 september 2020 en omfattande satsning från Vinnova in i det som upparbetats. Projektet Duvedmodellen.

Beskrivning

Duvedmodellen, med KTH som huvudman, är ett forsknings- och innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning, finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030.

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. Förändringarna har – där landsbygden är särskilt utsatt – en ogynnsam återverkan på offentlig och privat service, kulturutbud, arbete, transporter, bostäder, liksom i vikande tilltro till de demokratiska samhällssystemen.

Duved har tack vare sin lilla skala – med Duveds Byförening som drivande kraft – möjlighet att bli modellskapande och visa vägen för framtidens by- och samhällsbyggnadsutveckling i Sverige.

Duvedmodellens innovativa kärna är den nya typ av samverkansplan som projektet ska utveckla. Att aktivt engagera lokalsamhället till delaktighet och inflytande i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen.

De insatser som ska genomföras bygger på samverkan mellan alla inblandade parter och ska generera innovativa lokala lösningar på boende, arbete, matförsörjning, social service, kulturverksamheter, cirkulär ekonomi, energisystem och direktdemokrati, som tillsammans utgör Duvedmodellen. Insatserna ska också fungera som prototyper och som underlag för fortsatt utveckling och uppskalning nationellt och globalt.

Projektparter

Akademi

 • KTH – Arkitekturskolan
 • Linköpings universitet

Myndigheter

 • Boverket
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Åre kommun

Företag och organisationer

 • Arvet
 • Attacus
 • Duveds Byförening
 • Eau & Gaz
 • HaWE Fastigheter
 • IBM
 • ICA
 • Jämtkraft
 • Setra Group
 • Tagehus
 • Tyréns
 • Årehus