I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Åre kommun har en överförmyndare.

God man och förvaltare

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att

 • förvalta sin egendom
 • bevaka sin rätt
 • sörja för sin person

kan tingsrätten  förordna god man eller förvaltare.

Den det gäller (huvudmannen) måste själv samtycka till åtgärden. Om hälsotillståndet hindrar ett samtycke, krävs godkännande av närmaste släktingar samt läkarintyg. Den som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga och olika åtgärder sker i samarbete mellan huvudman och gode mannen. För den som av samma skäl är helt eller delvis ur stånd att ta hand om sig själv och sin egendom kan rätten istället besluta att en förvaltare ska utses.

Förvaltarskap får inte förordnas om det är tillräckligt med godmanskap.

För ett förvaltarskap krävs läkarintyg. Den som har förvaltare mister sin egen rättskapacitet. I hans ställe inträder förvaltaren. Överförmyndaren har tillsyn över gode män/förvaltare. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren.

Att vara god man eller förvaltare

I uppgifterna ingår

Att sköta huvudmannens ekonomi

Det innebär att den gode mannen/förvaltaren ska

 • betala hyra, vårdavgifter, telefon och andra räkningar
 • se till att huvudmannen har fickpengar
 • föra kassabok och deklarera
 • betala skatt
 • förvalta kapital och värdehandlingar
 • se till att huvudmannens egendom/pengar används till huvudmannens nytta

Före den 1 mars ska gode mannen/förvaltaren redovisa föregående års räkenskaper till överförmyndaren.

Att bevaka huvudmannens rätt

Det innebär att gode mannen/förvaltaren ska

 • söka bostadsbidrag
 • ansöka om annat boende
 • överklaga beslut
 • ansöka om kontaktperson
 • bevaka rätt i dödsbo
 • sälja eller säga upp lägenhet
 • avveckla fastighet

Att sörja för person

Det innebär att gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får

 • en så bra vård, omsorg och service som möjligt.
 • samarbeta med vårdpersonal, kontaktpersoner och anhöriga
 • ordna med färdtjänst, tandläkarbesök
 • köp av kläder, möbler mm
 • besöka huvudmannen

För följande krävs överförmyndarens tillstånd

 • uttag från spärrat konto
 • omplaceringar
 • försälja/köpa/inteckna fastighet
 • arvsskifte
 • låna ut eller uppta lån för huvudmannens räkning

Gåvoförbud

Generellt gäller gåvoförbud. Gode mannen/förvaltaren får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor.

Det faktum att en person kan ge bort 10 000 kr/år skattefritt till annan innebär inte att god man/förvaltare kan ge bort 10 000Kr i gåva för huvudmannens räkning.

Arvode

Arvode till gode män/förvaltare utbetalas 1 gång/år. Arvodets storlek varierar beroende på förordnandets omfattning. Det uppgår vanligen till mellan 7-8000kr/år och ska beskattas. Om huvudmannen har inkomster och/eller tillgångar som överstiger 3 basbelopp (133.200kr) resp. 2 basbelopp (88.800) betalar huvudmannen arvodet.

För övriga betalar kommunen arvodet.