Vatten & avlopp

Återbetalning av brukningsavgifter för kommunala vatten- och avloppstjänster

VA-kollektivet (det vill säga samtliga VA-abonnenter) i Åre kommun har genererat ett överskott för brukningsavgifterna. Avsikten med de olika avgifterna för vatten- och avloppstjänsterna är att intäkterna ska vara lika stora som kostnaderna. En av anledningarna till överskottet är att vi haft lägre kostnader på grund av vakanser. Det har sänkt personalkostnaderna och även gjort att vi måste skjuta vissa åtgärder på framtiden, vilket i sin tur leder till lägre driftskostnader. Vi har även haft lägre kapitalkostnader.

I och med att stora investeringar skjutits framåt är prognosen att det inte kommer att uppstå underskott i verksamheten de närmaste åren. Det överskott vi i dagsläget har ska regleras mot kommande underskott. Det leder till en återbetalning till VA-abonnenterna som nu verkställs.

Ändring av VA-taxan 2018
För att inte skapa ytterligare överskott under 2018 har kommunfullmäktige beslutat att från och med 2018-01-01 inte indexreglera taxan samt att under 2018 göra en tillfällig sänkning med 10% på brukningsavgifterna.

 

Känns din VA-faktura svår att förstå? Vad innebär till exempel lägenhetsavgift?

Här har du svaren.

Ledningsarbeten inom vatten och avlopp i Storlien

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunalt vatten och avlopp inom Åre kommun. Vi har 20 vattenverk och 20 avloppsreningsverk som förser våra invånare och besökare med vatten av god kvalité samt renar avloppsvattnet för att minimera påverkan på våra sjöar och vattendrag.

För distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten samt dagvatten finns ca 35 mil ledning. Ledningsnätet för avlopp består också av pumpstationer och brunnar. Ledningsnätet för dricksvatten består också av ventiler, reservoarer, tryckstegringar och brandposter.