Hur mycket kostar ett bygglov eller en anmälan? Det beror helt och håller på vad du ska bygga, var bygget ska ligga och hur mycket tid som krävs för att behandla din ansökan.

Det är många saker som påverkar kostnaden för ett bygglov, eller en anmälan, och därför kan du sällan få en exakt uppgift i förväg om vad ditt ärende kommer att kosta. 

På den här sidan kan du se några exempel men observera att exemplen endast visar cirkapriser, det finns många aspekter som påverkar den slutgiltiga kostnaden. I vissa fall tillkommer en timtaxa på 840 kr för extra handläggningstid eller utredning. Samtliga priser är momsbefriade eftersom att tjänsterna utförs av en myndighet. 

Även om du tar tillbaka din ansökan/anmälan kan kommunen ta ut en avgift om vi påbörjat handlägga ditt ärende. Får du ett negativt besked tar vi ut en avgift för det arbete som vi har gjort i ärendet.

Anmälan

 • Mindre ändring av bärande konstruktion, eldstad och/eller rökkanal, installation av vatten och avlopp, samt ventilationsanläggning: 3 030 kr.
 • Ändring stor ventilationsanläggning (ej villa): 5 340 kr.
 • Nybyggnad av attefallshus högst 25 kvm: 3 930 kr.
 • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus högst 15 kvm: 3 930 kr.
 • Tillbyggnad av högst 2 takkupor: 3 930 kr.
 • Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus: 3 930 kr.

Kostnad för remisser, arbetsplatsbesök och samråd kan tillkomma beroende på ärendets art och omfattning, se Övriga kostnader nedan.

Ansökan om lov

Ny-, om- och tillbyggnad bostadshus 1–5 lägenheter 

 • 100–149 m² BTA + OPA: 16 200 kr
 • 150–199 m² BTA + OPA: 20 700 kr
 • 200–299 m² BTA + OPA: 22 500 kr
 • 300–        m² BTA + OPA: 24 300 kr

 Ny-, om- och tillbyggnad enkel byggnad (garage/förråd)

 • 40–79 m² BTA + OPA: 3 600 kr
 • 80–149 m² BTA + OPA: 6 300 kr

 Ny-, om-/tillbyggnad komplicerad byggnad (särskilda krav)     

 • 70–149 m² BTA + OPA: 22 500 kr
 • 150–299 m² BTA + OPA: 29 700 kr
 • Marklov (endast som separat ärende) 2 190 kr.
 • Rivningslov (endast som separat ärende) 2 190 kr.
 • Skyltlov/reklamanordning: 2 190 kr.

Kostnader för avvikelse från detaljplan, remisser, arbetsplatsbesök och samråd kan tillkomma beroende på ärendets omfattning. Kostnad för kungörelse tillkommer alltid, se Övriga kostnader.

Ansökan om förhandsbesked

 • Förhandsbesked 3 870 kr.

Observera att kostnad för kungörelse tillkommer alltid och kostnad för remiss kan tillkomma beroende på ärendets art och omfattning, se Övriga kostnader.

Ansökan om strandskyddsdispens

 • Strandskyddsdispens som krävs om närmare än 100 meter till vattendrag: 3 870 kr.

Observera att kostnad för yttrande över dispens tillkommer alltid vid strandskyddsdispens.

Övriga kostnader

Utöver grundkostnaden för anmälan, lov, förhandsbesked, strandskyddsdispens kan följande kostnader tillkomma.

 • Avvikelse från detaljplan: 2 190 kr.
 • Remiss (beroende på antal adresser): 1 350–14 400 kr.
 • Kungörelse till berörda sakägare samt i post- och inrikestidningar: 2 440 kr.
 • Tekniskt samråd (beroende på byggnad): 2 700–4 500 kr.
 • Arbetsplatsbesök: 3 600 kr.
 • Slutsamråd: 3 600 kr.
 • Yttrande över dispens: 2 190 kr.

Svartbygge (olovligt byggande)

Att bygga utan lov är olagligt och kan bli dyrt. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift.

Prislista

Här hittar du den fullständiga prislistan  pdf Bygglovstaxa 2015 (205 KB) .