Vi har infört en ny bygglovstaxa som gör det enklare för dig förutse vad ditt bygglov kommer att kosta.

Den nya taxekonstruktionen utgår från självkostnadsprincipen – det vill säga att kommunen har rätt att bygga sin taxa utifrån den genomsnittliga kostnaden för olika typer av besked, beslut och handläggning.

Respektive moments genomsnittliga handläggningstid har fastställts utifrån erfarenhetsbaserade tidsskattningar och framtagna schabloner för till exempel granskning, möten, administrativa uppgifter och restider.

Den nya taxemodellen utgår från Sveriges kommuner och landstings underlag för konstruktion av PBL-taxa från 2014.

Den nya taxan:
pdf Taxetabell byggenheten 2019 (54 KB)

Bestämmelser som hör till taxan: 
pdf Taxebestämmelser byggenheten 2018 (150 KB)

Alla ärenden som registreras från och med 1 januari 2018 kommer att faktureras utifrån den nya taxan.