En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen.

Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplanen är viktig som underlag och ger riktlinjer vid upprättandet av detaljplaner, bygglovsprövning eller när andra beslut ska tas som rör mark- och vattenanvändning.  På Boverkets hemsida kan du läsa mer om översiktsplanering. Handlingarna till den gällande översiktsplanen ligger under fliken gällande översiktsplan.

Geografiska delområden av kommunen kan omfattas av fördjupade översiktsplaner som till exempel Fördjupad översiktsplan för Åre Samhälle. Även vissa teman i översiktsplanen som exempelvis vindkraft kan behandlas genom ett tillägg till översiktsplan. I menyn hittar du mer information om fördjupade översiktsplaner och tillägg till översiktsplan.

Gällande översiktsplan

Den gällande kommunövergripande översiktsplanen för Åre kommun antogs 1991.

icon Allmän text 1 (1.66 MB)

icon Allmän text 2 (1.73 MB)

icon Allmän text 3 (2.05 MB)

icon Allmän text 4 (1.69 MB)

icon Förslag markanvändning norra delen (2.54 MB)

icon Riksintressen norra delen (3.07 MB)

icon Föreslagen markanvändning mellersta delen väst (4.71 MB)

icon Föreslagen markanvändning mellersta delen öst (4.57 MB)

icon Riksintressen och bestämmelser mellersta delen s1 (4.75 MB)

icon Riksintressen och bestämmelser mellersta delen s2 (4.49 MB)

icon Föreslagen markanvändning Storsjöbygden (3.31 MB)

icon Riksintressen och bestämmelser Storsjöbygden (3.29 MB)

icon Föreslagen markanvändning södra delen (3.18 MB)

icon Riksintressen och bestämmelser södra delen (3.41 MB)