Miljöavdelningen på Åre kommun utövar tillsyn över ett flertal verksamheter för att säkerställa att miljöbalkens regler om miljö och hälsa följs.

För denna tillsyn betalar verksamheterna en årlig avgift alternativt en timavgift. Avgifterna ska täcka miljöavdelningens kostnader för bland annat förberedelser, inspektioner, rapportskrivning och administration.
Avgiftens storlek bestäms av två delar. Den första delen baseras på en riskbedömning av verksamheten. Den andra delen baseras på en erfarenhetsbedömning där verksamhetens egenkontrollarbete, åtgärdande av tidigare avvikelser och aktuella brister vid en inspektion kan leda till en höjning eller sänkning av avgiften.

pdf Taxa inom miljöbalkens område 2016 (141 KB)

 

pdf Taxebilaga 1 (335 KB)
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

pdf Taxebilaga 2 (558 KB)
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

pdf Taxebilaga 3 (251 KB)
Avgiftsklasser för tillsyn av hälsoskyddsverksamhet

pdf Taxebilaga 4 (305 KB)
Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid