Generella trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Trafikregler gäller överallt, både på vägar och i terrängen - terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg.
Några exempel på sådana regler i Trafikförordningen är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, inte parkera på en huvudled, alltid ska använda bilbälte, alltid använda skyddshjälm när du kör moped och motorcykel.

Till skillnad från de generella reglerna finns också lokala trafikföreskrifter – LTF – regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats och som beslutas av kommun eller länsstyrelse. Kommunen beslutar om var det tättbebyggda området ska vara. Inom detta område beslutar kommunen om färdhastighet, stannande och parkering. Kommunen beslutar även utanför tättbebyggt område om kommunen är väghållare. Högsta tillåtna hastighet enligt Trafikförordningen är 50 km/h inom tätbebyggt område. Kommunen kan då ta en lokal trafikföreskrift på 30 km/h inom området, exempelvis vid en skola. Inom Åre kommun finns fem tätbebyggda områden; Duved, Åre, Undersåker, Järpen och Mörsil.

Samtliga LTF finns sedan 2011 tillgängliga i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) som alla har tillgång till. Du hittar den på Transportstyrelsens hemsida

I Åre kommun är Tekniska avdelningen väghållare för kommunens vägar. Lokala trafikföreskrifter beslutas Trafiknämnden, som ingår i samhällsbyggnadsnämnden. Där handläggs dessutom trafikdispenser, parkeringsfrågor, trafiksäkerhetsarbete och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tomgångskörning

Åre kommun har i de ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” beslutat att en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.
Onödig tomgångskörning kostar både pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är både miljö- och hälsoskadliga.

Avgaser från tomgångskörning kan leda till hälsoproblem då de innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Vid tomgångskörning utanför exempelvis skolor och daghem kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Bullret från ett fordon på tomgång kan även upplevas som störande. Fordonsavgaser bidrar också till växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.
Bryter du mot enminutsregeln riskerar du polisanmälan och böter.
Genom att undvika tomgångskörning bidrar du direkt till en bättre luftkvalité i vår kommun!

Stäng av motorn – det tjänar både du, din och andras hälsa och miljön på!

Åre kommuns taxa för trafikärenden

icon Taxa för trafikärenden (87.34 kB)