Åre kommun har beviljats 7 278 656 kronor i projektmedel från EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond.  Fonden förvaltas av Migrationsverket. Projektet heter ”Nyanlända, en resurs i Åre kommun” (NYÅR) och pågår i 3 år från augusti 2016.

Genom projektet ges vi möjlighet att finansiera lärarresurser inom yrkessvenska så att bl.a. föräldrar med små barn får bättre möjligheter att utbilda sig på plats i kommunen. Något de annars inte skulle kunna göra pga. alltför långa pendlingstider till Östersund. Vidare får vi också möjlighet att tillsätta en resurs för tidig och preliminär validering av nyanländas kunskap och yrkeserfarenhet.

Projektet kompletterar det redan pågående integrationsarbetet och hjälper oss att jobba smartare genom att minska tiden från att den nyanlände kommer till kommunen, fram till att han/hon är i sysselsättning/studier.
Genom projektet vill Åre kommun att fler tredjelandsmedborgare etablerar sig i kommunen.

Läs mer om projektet