Vy över Björnänge

Miljöavdelningens uppdrag är att värna kommuninnevånarnas hälsa och miljön i Åre kommun, både idag och för kommande generationer.

Våra handläggare arbetar med den operativa tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Det innefattar tillsyn och prövning av bland annat  lantbruk, avlopp, avfall, förorenade områden, skolor, hygienlokaler, livsmedelskontroll med mera. Miljöavdelningens roll är att tolka lagstiftningarna så att miljö- och hälsonyttan samt livsmedelssäkerheten vägs mot ekonomisk rimlighet och teknisk möjlighet. Vi företräder en myndighet, vilket innebär en skyldighet att ingripa mot överträdelser. Vi ska även hjälpa privatpersoner och företag med råd och information.

Det strategiska miljöarbetet leds av samhällsbyggnadskontoret och myndighetsutövningen på miljö-och livsmedelsområdet hanteras av miljöavdelningen.

pdf Miljöpolicy (82 KB)

pdf Tillsynsplan (544 KB)

Miljöavdelningen har via lagstiftning krav på att ha en tillsynsplan och kontrollplan där verksamhetens planering framgår.