Pär Hedman (VV)

ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anitha Olofsson (S)

vice ordförande

070-609 69  27
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Övriga
Mats Nilsson (C)
Tomas Westman (S)
Linda Ericson (M)

Revisionen består av 5 revisorer, som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.

Revisionen är kommunfullmäktiges organ för kontroll och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt kommunallagen 9 kap 9 § är revisionens uppgift att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

 • Verksamheten sköts ändamålsenligt
 • Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
 • Räkenskaperna är rättvisande
 • Den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna skall årligen granska verksamheten inom nämndernas ansvarsområden i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisionens inriktningsmål är att verka för att:

 • Fullmäktiges mål och uppdrag fullföljs
 • Nämnder och styrelser tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi, verksamhet och kvalitet
 • Fullmäktige erhåller en rättvisande redovisning av ekonomi och verksamhet från nämnder och styrelse
 • Fullmäktige erhåller ett fullgott underlag till ansvarsprövning

För att löpande klara ansvarsprövningen genomförs en risk- och väsentlighetsanalys, som skall uppdateras årligen.

Enl revisorernas reglemente arbetar revisorerna samfällt med hela granskningsuppdraget.

Till sin hjälp har revisorerna skyldighet att anlita sakkunnigt biträde. För innevarande år är KPMG sakkunniga biträden till kommunens revisorer.

Revisionsinsatser som sker löpande/årlig granskning är bl a

 • Mål och budgetdokument
 • Ekonomi och verksamhetsrapporter
 • Bokslut och delårsrapport
 • Riktlinjer, beslutsunderlag och protokoll
 • Beskrivning av internkontrollsystem och redovisningssystem
 • Träffar och kommunikation med verksamheten och fullmäktiges presidium

Utöver den löpande grundläggande delen genomförs varje år fördjupade granskningar

 

Revisionsrapporter 2018

pdf Förstudie ledamöters närvaro (3.54 MB)

Revisionsrapporter 2017

pdf Vård och omsorg om demenssjuka (247 KB)

pdf Granskning av bokslut och årsredovisning (8.61 MB)

pdf Uppföljande granskning av kränkningar och diskriminering i skolan (143 KB)

pdf Granskning av strategisk kompetensförsörjning (6.71 MB)

pdf Översiktlig granskning av delårsrapport  (185 KB)

Revisionsrapporter, berättelser och plan 2016

pdf Revisionsberättelse 2016 (256 KB)
 
pdf Revisionsplan 2016 (80 KB)  
 
pdf Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 (193 KB)  
 
pdf Yttrande över revisionsrapport T2 (112 KB)

pdf
Beslut KS 2016-02-11 (98 KB)

pdf Revisionsrapport, granskning av styrning av tekniska avdelningen med tillhörande tjänsteyttrande och TU och KS beslut
(8 MB)

pdf Revisionsrapport, måluppfyllelse och effektivitet i grundskolan med tillhörande tjänsteyttrande och BUN och KS beslut
(4 MB)

pdf Revisionsrapport, om granskning av fritidsaktiviteter för personer med insatser enligt LSS med tillhörande tjänsteyttrande och BUN och KS beslut (8 MB) pdf
(8 MB)

 

Revisionsrapporter 2015

pdf Revisionsberättelse 2015 (103 KB)  

pdf Redogörelse 2015 (143 KB)  

pdf Granskning av bokslut och årsredovisning 2015 
(606 KB)

pdf Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 (606 KB)

pdf Bedömning av delårsrapport 2015 (656 KB)

pdf Systematiskt arbetsmiljöarbete (272 KB)  

pdf Yttrande över revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete (2.21 MB)  

pdf Jämförande tal som en del av styrningen (319 KB)

pdf Svar jämförande tal som del av styrningen KS (276 KB)

pdf Granskning av faktureringsrutiner (175 KB)  

pdf Yttrande över revisionsrapport fakturering (178 KB)  

pdf Granskning av bokslut och årsredovisning per 2015 (221 KB)  

pdf Yttrande över revisionsrapport bokslut (292 KB)

Revisionsrapporter 2014

pdf Granskning av bokslut och årsredovisning 2014 (212 KB)

pdf Uppföljning genomlysning av IFO (147 KB)

pdf  Personalförsörjning och planering inom äldreomsorgen (199.52 kB) (199 KB)

icon Uppföljning av personalförsörjning (199.19 kB)

pdf Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 (211 KB)

För äldre handlingar, kontakta kundtjänst.

Revisionsberättelse 2014

pdf Revisionsberättelse Åre kommun 2014 (4.04 MB)