Vatten- och avloppsförsörjningen i Bydalens dalgång har under lång tid varit föremål för diskussioner. Miljön i dalgången är känslig och extra skyddsvärd. Storån, Dalsjön och Dammån ingår i områden som är Natura 2000-klassade. Drommen och området ner mot Dalsjön omfattas av naturreservatet Bastudalen som sträcker sig bort mot vägen till Gräftåvallen.

I dagsläget finns det fem avloppsreningsanläggningar som renar avloppet från flera fastigheter samt ett okänt antal enskilda avloppsanläggningar. Det finns långtgående planer på omfattande nyexploateringar i dalgången. För att skydda den känsliga miljön i området har såväl Länsstyrelsen i Jämtlands län som miljöavdelningen på Åre kommun länge efterfrågat en samlad lösning på avloppshanteringen.

Av den anledningen har Länsstyrelsen i Jämtlands län förelagt Åre kommun att ordna en allmän anläggning för vatten och avlopp för befintlig och kommande bebyggelse i dalgången. Det innebär i korthet att Åre kommun är skyldiga att bygga ut en kommunal VA-anläggning för hela Bydalens dalgång.

pdf Föreläggande från Länsstyrelsen (4.08 MB)
pdf KS Beslut 2014-11-26 (58 KB)

För att genomföra arbetet har en projektgrupp tillsatts som leds av Lars-Erik Eriksson, teknisk chef.

Vad händer just nu?

Öppet hus

I år kommer projektgruppen för Bydalens VA-försörjning att finnas på plats i Bydalen onsdagar före och efter påsk, vecka 15-16. Vi håller till i Bydalens Wärdshus. 

Onsdag 12 april klockan 10:00-15:00
Onsadg 19 april klockan 10:00-15:00

Välkommen till oss med dina frågor.

Förlängd genomförandetid

Lännstyrelsen har förelagt Åre kommun att ta en allmän anläggning i drift senast den 31 december 2016. Uppdraget är stort och omfattande och det finns förutsättningar som vi inte råder över vilket har gjort att vi måste justera tidsplanen. Vi har färför begärtförlängd genomförandetid från Länsstyrelsen och de har gett oss förlängd genomförande tid till och med 31 december 2018.

Ledningsrätter

Ledningsrätten för etapp 1, centrala Bydalen har överklagats och mark- och miljödomstolen har återförvisat ärendet till lantmäteriet för fortsatt handläggning. Ett nytt sammanträde för sakägare hölls i december och vi inväntar nu lantmäteriets beslut.

Hur ligger vi till?

Vi jobbar vidare med att projektera huvudledningar inåt i dalgången, från centrala Bydalen och till Fjällpensionatet. Provpumpningen av de två potentiella vattentäkterna pågår och kommer att fortsätta under hela 2017.

Läs mer om VA-utbyggnaden i Bydalen
pdf Nyhetsbrev Nr 1 2017 (338 KB)

Nyhetsbrev

pdf Nyhetsbrev nr 3 2016 (716 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 2 2016 (314 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2016 (305 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 3 2015 (419 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 2 2015 (680 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2015 (269 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2014 (268 KB)