Utbyggnaden av det nya huvudledningsnätet i centrala Bydalen skulle ha varit i full gång nu. Ledningsrättsbeslutet för första etappen har överklagats och Mark- och miljödomstolen har återförvisat ärendet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning. Det innebär en kraftig försening av byggstarten som Åre kommun inte rår över.

Kortsiktigt resulterar det i vissa omprioriteringar, långsiktigt räknar vi dock med att konsekvenserna för utbyggnaden av vatten och avlopp i Bydalens dalgång blir relativt små.

pdf Ledningsrätt Etapp 1- Överklagan (93 KB)

pdf Ledningsrätt Etapp 1 - Deldom (Östersunds TR F530-16)
(229 KB)

pdf Ledningsrätt Etapp 1 - Dom (Östersunds TR F530-16) (1.21 MB)

Läs mer om VA-utbyggnaden i Bydalen
pdf Nyhetsbrev Nr 3 (716 KB)

Bakgrund

Vatten- och avloppsförsörjningen i Bydalens dalgång har under lång tid varit föremål för diskussioner. Miljön i dalgången är känslig och extra skyddsvärd. Storån, Dalsjön och Dammån ingår i områden som är Natura 2000-klassade. Drommen och området ner mot Dalsjön omfattas av naturreservatet Bastudalen som sträcker sig bort mot vägen till Gräftåvallen.

I dagsläget finns det fem avloppsreningsanläggningar som renar avloppet från flera fastigheter samt ett okänt antal enskilda avloppsanläggningar. Det finns långtgående planer på omfattande nyexploateringar i dalgången. För att skydda den känsliga miljön i området har såväl Länsstyrelsen i Jämtlands län som miljöavdelningen på Åre kommun länge efterfrågat en samlad lösning på avloppshanteringen.

Av den anledningen har Länsstyrelsen i Jämtlands län förelagt Åre kommun att ordna en allmän anläggning för vatten och avlopp för befintlig och kommande bebyggelse i dalgången. Det innebär i korthet att Åre kommun är skyldiga att bygga ut en kommunal VA-anläggning för hela Bydalens dalgång.

pdf Föreläggande från Länsstyrelsen (4.08 MB)
pdf KS Beslut 2014-11-26 (58 KB)

För att genomföra arbetet har en projektgrupp tillsatts som leds av Lars-Erik Eriksson, teknisk chef.

Nyhetsbrev

pdf Nyhetsbrev nr 3 2016 (716 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 2 2016 (314 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2016 (305 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 3 2015 (419 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 2 2015 (680 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2015 (269 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2014 (268 KB)