Vatten- och avloppsförsörjningen i Bydalens dalgång har under lång tid varit föremål för diskussioner. Miljön i dalgången är känslig och extra skyddsvärd. Storån, Dalsjön och Dammån ingår i områden som är Natura 2000-klassade. Drommen och området ner mot Dalsjön omfattas av naturreservatet Bastudalen som sträcker sig bort mot vägen till Gräftåvallen.

I dagsläget finns det fem avloppsreningsanläggningar som renar avloppet från flera fastigheter samt ett okänt antal enskilda avloppsanläggningar. Det finns långtgående planer på omfattande nyexploateringar i dalgången. För att skydda den känsliga miljön i området har såväl Länsstyrelsen i Jämtlands län som miljöavdelningen på Åre kommun länge efterfrågat en samlad lösning på avloppshanteringen.

Av den anledningen har Länsstyrelsen i Jämtlands län förelagt Åre kommun att ordna en allmän anläggning för vatten och avlopp för befintlig och kommande bebyggelse i dalgången. Det innebär i korthet att Åre kommun är skyldiga att bygga ut en kommunal VA-anläggning för hela Bydalens dalgång.

pdf Föreläggande från Länsstyrelsen (4.08 MB)
pdf KS Beslut 2014-11-26 (58 KB)

För att genomföra arbetet har en projektgrupp tillsatts som leds av Lars-Erik Eriksson, teknisk chef.

Vad händer just nu?

Just nu pågår entreprenadarbetena för etapp 2, sträckan mellan Bydalen och bergtäkten vid Mårdsbodarna, för fullt. Ledningar anläggs längs skidvägen mellan Bydalen och Fjällhalsen. Entreprenaden utförs av HP-mark och fortlöper enligt plan.
Arbetet på den här sträckan kommer att avslutas innan vintern för att sedan färdigställas
efter skidsäsongens slut. Under vinterperioden kommer entreprenaden att fortsätta från Fjällhalsen och ned mot det nya avloppsreningsverket vid bergtäkten i anslutning till vägen mot Mårdsundsbodarna. Hela etappen ska vara klar hösten 2018

Ledningsrätt för etapp 1 i centrala Bydalen har nu vunnit laga kraft och entreprenaden i detta
område kommer att inledas under vecka 38 och pågå fram till jul då uppehåll för skidsäsongen
görs. Entreprenör är PEAB Anläggning AB. I etappen ingår VA-huvudledningar, el och fiber
samt en pumpstation och tryckstegring.

I samtliga entreprenadarbeten vidtas försiktighetsåtgärder för att undvika grumling av bäckar.

Tillstånd för det nya reningsverket

Miljöprövningsdelegationen har efter nästan två års handläggningstid meddelat tillstånd för det nya avloppsreningsverket. Tillståndet innebär att den tillåtna inkommande föroreningsbelastningen till reningsverket halverats gentemot vår ansökan, därför valde vi inledningsvis att överklaga beslutet. Den politiska styrgruppen för projektet anser att det är av största vikt att arbetet med reningsverket kommer igång för att kunna uppfylla länsstyrelsens föreläggande.
Överklagan har därför återkallats. Upphandling av reningsverket kommer att inledas under
hösten. 

pdf Tillstånd avloppsreningsverk (7.85 MB)

Förlängd genomförandetid

Länsstyrelsen har förelagt Åre kommun att ta en allmän anläggning i drift senast den 31 december 2016. Uppdraget är stort och omfattande och det finns förutsättningar som vi inte råder över vilket har gjort att vi måste justera tidsplanen. Vi har därför begärt förlängd genomförandetid från Länsstyrelsen och de har gett oss förlängd genomförandetid till och med 31 december 2018.

Fortsatt arbete

Vi jobbar vidare med att projektera huvudledningar inåt i dalgången, från centrala Bydalen och till Fjällpensionatet. Provpumpningen av de två potentiella vattentäkterna pågår och kommer att fortsätta under hela 2017.

Läs mer om VA-utbyggnaden i Bydalen

Nyhetsbrev 


pdf Nyhetsbrev nr 1 2017 (338 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 2 2017 (647 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 3 2017 (340 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 3 2016 (716 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 2 2016 (314 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2016 (305 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 3 2015 (419 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 2 2015 (680 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2014 (268 KB)

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.