Vatten- och avloppsförsörjningen i Bydalens dalgång har under lång tid varit föremål för diskussioner. Miljön i dalgången är känslig och extra skyddsvärd. Storån, Dalsjön och Dammån ingår i områden som är Natura 2000-klassade. Drommen och området ner mot Dalsjön omfattas av naturreservatet Bastudalen som sträcker sig bort mot vägen till Gräftåvallen.

I dagsläget finns det fem avloppsreningsanläggningar som renar avloppet från flera fastigheter samt ett okänt antal enskilda avloppsanläggningar. Det finns långtgående planer på omfattande nyexploateringar i dalgången. För att skydda den känsliga miljön i området har såväl Länsstyrelsen i Jämtlands län som miljöavdelningen på Åre kommun länge efterfrågat en samlad lösning på avloppshanteringen. Av den anledningen har Länsstyrelsen i Jämtlands län förelagt Åre kommun att ordna en allmän anläggning för vatten och avlopp för befintlig och kommande bebyggelse i dalgången. Det innebär i korthet att Åre kommun är skyldiga att bygga ut en kommunal VA-anläggning för hela Bydalens dalgång.

pdf Föreläggande från Länsstyrelsen (4.08 MB)
pdf Kommunstyrelsens beslut 2014-11-26 (58 KB)

För att genomföra arbetet har en projektgrupp tillsatts som leds av Lars-Erik Eriksson.

Vad händer just nu?

Anläggandet av ledningar på etapp 2, sträckan mellan Bydalen och bergtäkten vid Mårdsbodarna, är färdigställd. Under sommaren byggs en kombinerad tryckstegring och pumpstation längs skidvägen till Fjällhalsen samt en pumpstation öster om Fjällhalsen. Entreprenaden utförs av HP-mark och fortlöper enligt plan. Hela etappen ska vara klar hösten 2018.

Ledningar är också utbyggda i etapp 1, längs väg 630 mellan centrala Bydalen och Fäbodliften. Entreprenör är PEAB Anläggning AB. Under sommaren återupptas arbetet i centrala Bydalen för att lägga de huvudledningar som återstår samt knyta ihop de ledningar som lagts 2017.

I båda etapperna ingår VA-huvudledningar, el och fiber.  

I samtliga entreprenadarbeten vidtas försiktighetsåtgärder för att undvika grumling av bäckar.

Tidplan för anslutning

Det är svårt att säga när det är möjligt att ansluta sig till den kommunala anläggningen då det fortfarande är delar som kommunen inte själv råder över eller kan påverka såsom tillståndsfrågor, bygglov och upphandlingar.

Innan det blir aktuellt att koppla på fastigheter till det nya ledningsnätet måste huvudledningar genom hela dalgången byggas och det nya avloppsreningsverket samt vattenverket ska färdigställas.

Hur mycket ska jag betala i anläggningsavgift?

När VA-anläggningen är färdigställd avser Va-huvudmannen (dvs Åre kommun) att göra avgiftsskyldighet gällande till kommunens va-anläggning för alla bebyggda fastigheter.

Anläggningsavgiften bestäms av den kommunala VA-taxan som gäller vid det tillfälle då fastigheten ansluts (eller egentligen då förbindelsepunkt anvisas). Det är samma taxa som gäller i hela Åre kommun.

Det går inte i dag att säga exakt vad avgiften blir eftersom vi inte vet hur kommunens VA-taxa ser ut den dagen det är dags för anslutning men med dagens taxa rör det sig om ca 175 000 kr, för både vatten och avlopp, för en normalstor enfamiljsvilla på en normalstor tomt.

Taxan i sin helhet.

Tillstånd för det nya reningsverket

Miljöprövningsdelegationen har meddelat tillstånd för det nya avloppsreningsverket och upphandling av reningsverket pågår just nu.

pdf Tillstånd avloppsreningsverk (7.85 MB)

Fortsatt arbete

Vi förbereder för anläggande av ledningar vidare in i dalgången, förbi Hovde, Kronoparken och till Fjällpensionatet.

Nyhetsbrev 

pdf Nyhetsbrev december 2018 (626 KB)

pdf Nyhetsbrev nr 1 2018 (491 KB)

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.