Attefallshus är benämningen på en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 m2 och ha en taknockshöjd på högst 4,0 m.

Även om attefallshus är bygglovsbefriade, behöver du göra en anmälan till oss och sedan invänta ett startbesked innan bygget får påbörjas. Ett slutbesked behövs också innan byggnaden får tas i bruk.

När du placerar ett attefallshus närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om placeringen sker närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen mot en väg, gata eller annan allmän plats krävs bygglov.

Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får du alltså inte bygga ett attefallshus där. En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

För anmälan om att bygga ett attefallshus använder du blanketten  pdf Anmälan enligt PBF 6kap 5§ (100 KB).