Atlas, Glimten, Juno, Tellus, Ymer och Zeme

Är Åre kommuns HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) för ensamkommande flyktingungdomar. Här bor ensamkommande flyktingbarn som är 13-18. Arbetet på våra HVB-hem drivs på uppdrag av Migrationsverket. Ungdomarna är placerade på boendena av IFO (Individ- och familjeomsorgen) som också utreder barnens behov. Utifrån de behov som den enskilde har görs en vårdplan och en genomförandeplan som regelbundet följs upp samt revideras vid behov.

På boendena finns platser för både pojkar och flickor från olika nationaliteter. Ungdomarna är kvar tills de är 18 år. Vistelsetiden kan variera från några månader upp till flera år. Boendet är bemannat dygnet runt. Ungdomarna får stöd i läxläsning, att lära sig laga mat och i kontakten med föreningar med mera. I början används språktolk i samtalen men efterhand kan det övergå till svenska.

Alla barn som kommer till kommunen får en godeman vars uppdrag är att företräda barnet juridiskt samt ansvara för barnet ekonomi. När barnet får uppehållstillstånd övergår godemanskapet till så kallad särskild förordnad vårdnadshavare.

18–21 år

Om fortsatt vårdbehov finns efter det att ett barn fyllt 18 år, finns möjlighet att ingå i kommunens 18-21 verksamhet, som har sitt kontor på biografen i Järpen.

IFO beslutar om placering i verksamheten 18–21 och ansvarar för en individuell plan för varje ungdom. Enheten ensamkommande flyktingbarn har anställda som ser till att planen utförs och följs.

Socialnämnden har enigt beslutat att ta fortsatt ansvar för asylsökande över 18 år

När ungdomar som befinner sig i asylprocessen fyller 18 år övergår de till att bli Migrationsverkets ansvar. Det innebär att de flyttas till asylboenden, antingen i vår kommun eller i någon annan kommun.
 
Åre kommuns socialnämnd har enigt beslutat att vi fram till nyår tar fortsatt ansvar för dessa ungdomar i vår kommun. Det innebär att de är kvar i vår verksamhet vad gäller boende och att de kan fortsätta sin gymnasieutbildning samt den integration som påbörjats.
 
Detta kommer att pågå fram till årsskiftet och vi jobbar aktivt med frågan för att hitta en lösning även efter årsskiftet.