EUs lagstiftning täcker hela livsmedelskedjan från odling och uppfödning av djur, genom produktions- och distributionsled fram till konsumentens tallrik. I dag är i stort sett all lagstiftning inom livsmedel gemensam i hela EU. Syftet med livsmedelslagstiftningen är säkra livsmedel, skydda konsumenterna och dem välgrundade beslut vid val av livsmedel. Detta uppnås genom att livsmedlet hanteras, lagras, tillagas och märks på rätt sätt. Nedan följer ett urval av vår viktigaste livsmedelslagstiftning.

 

Europaparlamentets och rådets förordningar

Förordning( EG) nr 178/2002 om livsmedelslagstiftning, inrättande av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och förfarande i frågor om livsmedelssäkerhet

Regler riktade till företagen

Förordning (EG)nr 852/2004 om livsmedelshygien

Förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för animaliskalivsmedel

Regler riktade till medlemsländer och behöriga myndigheter

Förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll av foder och livsmedel

Förordning (EG) nr 854/2004 om offentlig kontroll av animaliska livsmedel

Annan lagstiftning

t.ex. om mikrobiologiska kriterier, GMO, hälsopåståenden mfl.

LIVSFS 2005:20 Hygien
LIVSFS 2005:21 Offentlig kontroll
LIVSFS 2004:27 Märkning

För att läsa livsmedelslagstiftningen hänvisar vi till Livsmedelsverkets hemsida.
Komplement till lagstiftningen är vägledningar från kommissionen, livsmedelsverket och branschriktlinjer. Det man bör tänkta på vid inläsning av dessa dokument är att i följande ordning är den rättsliga statusen.

  1. Bestämmelser. EU-förordningar, Livsmedelslagen och livsmedelsförordningen, Livsmedelsverkets föreskrifter. EU-beslut: arbetas in i Livsmedelsverkets föreskrifter eller så hänvisar föreskrifterna till dem.
  2. Rättspraxis
  3. Rättsfall
  4. Vägledningar
  5. Branschriktlinjer
  6. Checklistor