Gïeledåarjege

Ååren tjïeltesne gïeledåarjege aarhskuvlesne jïh skuvlesne 60 minudth faalen fïerhten våhkoen jïh fïerhtene maanese.

Jis

  • maana aktem åeliem åtna jeatjah ietniegïeline goh daaroengïele
  • gïele maanan fïerhten beajjetji ektievoetengïele gåetesne
  • maana maadth daajroem gïelesne åtna.
  • dïhte gååvnese unnemes vïjhte maanah seamma ietniengïeline mah dåarjegem vaajtelieh jïh sjiehteles lohkehtæjja gïelesne gååvnese.

Aarhskuvleåejvie jïh rektovre aarhskuvleklaassese dïedtem utniejægan ihke gïeledåarjegen mietie syökedh tjïelten gïeleiktedæjjesne.

Jis maadthbarkijidie maahtoem gïeline utnieh man mietie gihtjieh, ij naan sjïere gïeledåarjegasse barkoem vedtien, dellie barkoealmetjh nuhtjebe mah joe gååvnesieh. 

Nasjonelle unnebelåhkoegïele

Sveerje vïjhte nasjonelle unnebelåhkoegïelh åtna: saemien, såevmiengïele, jiddische, meängïele jïh romani chibe. Jis akte maana meatan akten nasjonelle unnebelåhkojste dïhte reaktam gïeledåarjegistie åtna. Åejvie edtja dåarjegem ietniegïelese faaledh læjhkan jis dïhte ajve akte maana/akte learohke. Maana/learohke ij daarpesjh gan maadth daajroem gïelesne utnedh. Gïele ij daarpesjh fïerhten beajjetji gïele gåetesne årrodh.

Jis maadthbarkijidie maahtoem gïeline utnieh man mietie gihtjieh, ij naan sjïere gïeledåarjegasse barkoem vedtien, dellie barkoealmetjh nuhtjebe mah joe gååvnesieh. 

Skuvlegoevtesen webbsijjesne datne maahtah jienebh lohkehtimmien bïjre nasjonelle unnebelåhkoegïeline lohkedh: undervisning i nationella minoritetsspråk.

Ietniengïele

Earnam gïeledåarjegen bïjre aarhskuvlesne jïh aarhskuvleklaassesne jïh aaj lohkehtimmiem ietniengïele aamhtesisnie lea ahte maanah jïh learohkh daajroem övtiedieh altese ietniengïeline jïh ietniengïelen bïjre. Jaksoesvoete altese ietniengïelese dej identiteetem nænnoste jïh jearsoesvoete maanese jïh learoehkasse sjædta. Gosse daajroem ietniengïelesne åtna aelhkebe aaj sjædta gïeleövtiedæmman jïh lïeremasse ovmessie aamhtesinie. Akte dåarjege aaj sjædta juktie lïeredh ovmessie kultuvrigujmie jïh vuekiejgujmie jieledh.