Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radium finns i mark, byggnadsmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt.

Av radon bildas i sin tur radongas och det är strålningen från gasen som, vid inandning under lång tid, kan ge upphov till lungcancer. Risken att få lungcancer ökar med ökad radonhalt i huset. Rökare är extra utsatta. Gasen kan komma in i våra hus genom sprickor och andra otätheter. Den är både lukt- och färglös, men den går att upptäcka med olika mätinstrument.

Radonmätningen sker genom att minst två radonmätdosor läggs ut i ca tre månader under eldningsperioden (oktober-april) för att sedan analyseras på ett laboratorium. Radon i inomhusluft mäts i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Gränsvärdet för bostäder ska inte överstiga 200 Bq/m³. Åtgärder kan vara att se över ventilationssystemet, täta sprickor i huset eller att till exempel installera en radonsug.

Mer information: Radonguiden