Kyl och frys

Köldmedia finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minska utsläpp som bidrar till klimatförändringar samt för att skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedia. Denna information riktar sig främst till verksamheter med större köldmedieanläggningar vilka har periodisk läckagekontroll. Verksamheter med sådan utrustning kan vara exempelvis butiker, hotell, restauranger, badhus med mera.

Begreppsförklaring

F-gaser: Fluorerade växthusgaser.
Operatör: den som har det faktiska bestämmandet över den tekniska funktionen av utrustningen och tillgång till utrustningen, ofta samma som verksamhetsutövare.

OBS ny lagstiftning från och med 2017-01-01

Från och med den 1 januari 2017 gäller den nya förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128), med vissa övergångsbestämmelser 2017-07-01. Denna förordning medför en hel del ändringar jämfört med tidigare gällande lagstiftning.

Bakgrund

Köldmedia finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minska utsläpp som bidrar till klimatförändringar, samt för att skydda människors hälsa och miljön, finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedia.

Detta förväntas av dig som operatör

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl- luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska underrätta tillsynsmyndigheten innan påbörjad konvertering eller installation. En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.
pdf Anmälan nyinstallation eller konvertering av köldmedia (127 KB)

Alla operatörer som har 5 ton koldioxididekvivalenter eller mer skall journalföra händelser av betydelse under året. Läs mer om dessa krav i EU 517/2014, artikel 6.

Årsrapportering

Om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i utrustning som omfattas av läckagekontroll (5 ton koldioxidekvivalenter eller mer) ska en årsrapport vara inkommen till miljöavdelningen senast den 31 mars året efter. Årsrapporten för läckagekontroller utförda för år 2016 ska alltså vara inkomna till miljöavdelningen senast 31 mars 2017.

Årsrapporten skall innehålla:

 • operatörens signatur (även elektronisk signatur räknas)
 • resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret.
 • information om utrustning som skrotats under kalenderåret.
 • de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser, vilket är
  a) mängd och typ av fluorerade växthusgaser som har installerats
  b) mängd fluorerade växthusgaser som har lagts till vid installation, underhåll och service eller på grund av läckage
  c) huruvida mängden installerade fluorerade växthusgaser har återanvänds eller regenererats, inbegripet materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnummer.
  d) mängd fluorerade växthusgaser som har återvunnits
  e) identiteten på det företag som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, inbegripet, i förekommande fall, numret på dess certifikat
  f) datum för och resultat av de kontroller som utförts enligt artikel 4.1-4.3G
  g) om utrustningen har nedmonterat, de åtgärder som vidtagits för att återvinna och bortskaffa de fluorerade växthusgaserna
 • operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
 • adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär
 • en förteckning över utrustningen, och
 • (i fråga om utrustning på fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande)

Extra tillsynsavgift

Miljöavdelningen kommer att fatta beslut om extra tillsynsavgift

 • då något av gällande kriterier för årsrapport saknas,
 • då operatören behövts kontaktas gällande sen eller utebliven årsrapportering,
 • då information i årsrapporten indikerar till läckage som inte åtgärdats, eller
 • vid annan anledning då miljöavdelningen på grund av operatören behövt lägga extra tid på handläggning gällande köldmedia.

 Miljösanktionsavgift (MSA)

Miljöavdelningen kommer att fatta beslut om MSA enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

 • då en årsrapport inkommit till miljöavdelningen efter den 31 mars året efter
 • då komplett årsrapport uteblivit
 • då register inte förts trots krav om registerföring
 • då aggregat inte anmälts till miljöavdelningen innan installering
 • då kontrollen inte utförts av rätt certifierat företag (se www.incert.se), eller
 • om kontrollintervaller inte uppfyllts.

Innan beslut om MSA fattas kommer detta att kommuniceras av miljöavdelningen. Om upprepade MSA behöver beslutas två år i följd kommer avgiften att fördubblas.

Gällande lagstiftning och länkar

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
EU:s f-gasförordning (517/2014)
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Svenska kyl- och värmepumpföreningen
Allt om f-gas - anläggningskollen
Naturvårdsverket - vägledning om fluorerade växthusgaser