Hushåll kan utan avgift lämna farligt avfall på farligt avfall stationen (FA-stationen) i anslutning till ÅVC i Järpen samt på ÅVC i Hallen och Brattåsen. FA kan även lämnas till FA-bilen på Staa ÅVC vissa dagar under året.

Farligt avfall ska märkas med uppgifter om innehållet samt förpackas i täta kärl. Använd originalförpackningen om den finns kvar.

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och natur. Avfallet kan vara frätande, cancerframkallande, lättantändligt, explosivt eller miljöskadligt/hälsoskadligt på annat sätt. En generell regel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall.

Exempel på farligt avfall:

Spillolja
Fotovätskor
Avfettningsmedel
Småbatterier
Lacknafta
Bilbatterier
Aceton
Lysrör
Syror
Lågenergilampor
Baser
Glödlampor
Lut
Kvicksilvertermometrar
Färgrester
Bekämpningsmedel
Limrester
Däck
Nagellack
Skrotbilar 

Sortering

Olika sorters farligt avfall får inte blandas med varandra eller ed icke-farligt avfall. För en del avfall finns det ett producentansvar. Det innebär att producenterna är skyldiga att ta hand om varorna efter konsumenternas slutanvändning. Konsumentens skyldighet är att sortera ut detta avfall från annat avfall och lämna det i de insamlingssystem som producenterna har skapat. 

Avfall där producentansvar gäller är:
Bilar
Batterier
Däck
Elektriska och elektroniska produkter.

Den som yrkesmässigt lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att den som transporterar och den som tar emot det farliga avfallet har de tillstånd som krävs.

Farligt avfall skall alltid hanteras och förvaras så att risken för förorening av mark, yt- eller grundvatten minimeras. Hanteras och förvaras avfallet inomhus bör det vara i ett utrymme utan golvbrunn eller inom invallning. Hanteras och förvaras det utomhus bör det ske på hårdgjort underlag, invallat och under tak. Syror och baser och övriga ämnen som har en stark tendens att reagera med varandra ska förvars separerade. Den som hanterar spillolja ska, i den mån det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt rimligt, se till att spilloljan inte blandas med andra slags spilloljor, andra typer av avfall eller ämnen som på annat sätt försvårar behandlingen av spilloljan.


Tänk på att:

Aldrig blanda olika sorters farligt avfall
endast använda typgodkända förpackningar
märka förpackningen tydligt med typ av avfall.

Vid yrkesmässig hantering:
märka förpackningen med EWC-kod
spara en kopia av transportdokumentet
Lämna inte det farliga avfallet på kommunens miljöstationer eller vid återvinningsstationerna. Dessa avlämningsställen är endast avsedda för hushållens farliga avfall.
Som privatperson är det tillåtet att transportera farligt avfall, tänk på att transportera det flytande farliga avfallet i väl förslutna kärl och på ett sätt som minimerar risken för läckage till mark och vatten vid eventuell olycka.

Farligt avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Undantag finns t.ex. vid egentransport av farligt avfall som uppkommit i verksamheten. Verksamhetsutövaren får själv transportera en viss mängd och typ av farligt avfall utan tillstånd, om detta skriftligen anmäls i förväg till länsstyrelsen. Anmälan ska göras vart femte år. Tillåten mängd:

Max 100 kg per år eller
Max 100 liter per år

Särskilt tillstånd krävs dock för att få transportera avfall som innehåller PCB, kvicksilver (undantag lysrör/ljuskällor), cyanid eller kadmium.

Den som yrkesmässigt transporterar farligt avfall skall föra anteckningar om varifrån avfallet kommer, till vilken anläggning avfallet transporteras, på vilket sätt avfallsslagen transporteras och den mängd avfall som transporteras årligen.

Transportdokument

Den som yrkesmässigt skickar iväg ett farligt avfall är skyldig att upprätta ett transportdokument för varje transport. När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Ett transportdokument ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd. Dokumentet undertecknas av avsändaren och mottagaren. Transportdokumentet ska bevaras i minst ett år.

Om man inte upprättar ett transportdokument riskerar man förutom åtal att drabbas av miljösanktionsavgift.

Skyldighet att föra anteckningar

Om du bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer är du skyldig att för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om:
den mängd avfall som uppkommer årligen
de anläggningar som de olika avfallsslagen transporteras till.

Den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall är skyldig att föra anteckningar om varifrån avfallet kommer, hur ofta insamling sker och vilken mängd som samlas in årligen.
Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och sparas i minst tre år. Anteckningskravet finns till för att öka spårbarheten för farligt avfall.