Hur ofta utför vi kontroller?

Livsmedelsverksamheterna har en kontrolltid per år som varierar mellan 1 och 16 timmar.

Hur ofta vi kontrollerar en verksamhet beror på vilken risk som förknippas med verksamheten. Bedömningen görs utifrån vad de har för livsmedelshantering, hur många portioner som tillagas och om känsliga konsumentgrupper serveras eller ej.

Vi gör även en bedömning utifrån tidigare kontrollresultat. En verksamhet som sköter sig kan få minskad kontrolltid och de verksamheter som missköter sig får ökad kontrolltid. På så sätt lägger vi ned mest tid på de verksamheter där det verkligen behövs.

 

Hur går kontrollen till?

I samband med kontrollen av livsmedelslokalerna kontrollerar vi om livsmedelsföretagaren har kontroll över sin verksamhet och följer lagstiftningen. En kontroll kan antingen vara anmäld eller oanmäld. I största möjliga mån försöker vi använda oss av oanmälda kontroller, för att se det faktiska förhållandet på livsmedelsanläggningen.

Vid kontrollen görs en bedömning om eventuell bristande efterlevnad enligt lagstiftningen måste följas upp omgående eller om det går att vänta till nästa planerade kontroll. Om inspektören vid en kontroll gör bedömningen att det finns risk för människors hälsa, så finns det olika sanktioner att använda sig av för att se till att livsmedelsföretagaren korrigerar sig. Verksamheten kan begränsas, delar eller hela verksamheten kan stängas. Stängning inte är inte speciellt vanligt.

 

Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontrollen

Enligt livsmedelslagen och förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, är en kommun skyldig att ta ut avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen. Tillsynsavgiften är de antal kontrolltimmar som en verksamhet bedöms ha, multiplicerat med  kommunens timtaxa för livsmedelstillsyn. Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-26, §53 om ny timavgift avseende den kommunala livsmedelskontrollen. Timavgiften för 2013 är 930 kr. Därefter kommer årlig indexreglering med KPI att ske.

När Åre kommun riskklassifierar olika verksamheter används Livsmedelsverkets vägledning
Livsmedelverkets hemsida

icon Livsmedeltaxa 2015