Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö98 och skollagen.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. I Åre kommun erbjuder vi barn i åldrarna 1-5 år förskola.

Blanketter

pdf Ansökan barnomsorg (110 KB)

pdf Ansökan vistelse vid vårdnadshavares ledighet (130 KB)

pdf Ansökan om utökad tid för förskolebarn och fritidsbarn (118 KB)

pdf Ändrade familjeförhållande delad placering (78 KB)

Vem har rätt till barnomsorg?

I princip gäller att man har rätt att få en barnomsorgsplats när man arbetar eller studerar. Även barn till arbetslösa och barn till föräldralediga för annat barn, kan erhålla plats i barnomsorgen i begränsad omfattning.

Vid begäran från vårdnadshavare erbjuder vi förskoleverksamhet helt eller delvis på samiska. Omfattningen av verksamheten kan variera beroende på hur många barn den omfattar och tillgången på språkkunnig personal. Finns det tillräckligt många barn och tillräckligt mycket personal som behärskar språket kan verksamheten bedrivas mer organiserat i särskilda grupper eller på särskilda tvåspråkiga förskoleavdelningar eller helt tvåspråkiga förskolor.

Beslut om förskola/fritidshem trots ledighet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge vårdnadshavare möjlighet att under maximalt fem dagar per år låta sina barn gå på förskola/fritidshem när vårdnadshavaren är ledig. Detta under förutsättning att det inte innebär en utökad kostnad eller sämre kvalitet för förskolan/fritidshemmet.


Se filmen om vår barnhälsoplan.