Landskapsanalysen urskiljer och beskriver landskapets olika karaktärsområden baserade på nuvarande huvudsakliga karaktärer, mot bakgrund av historiska förhållanden beträffande bebyggelsestruktur, gårdsmiljöer och markanvändning.

Analysen identifierar de kännetecken som ger ett område dess specifika platskänsla och som utgör skillnader mellan olika områden. Speciellt fokus läggs på de kännetecken och element exempelvis jordbruksmark som bedöms vara avgörande för ett områdes karaktär.

Syftet med byggnadsinventering är att göra ett urval av särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (8:13 PBL).

pdf Landskapsanalys Åredalen del 1 (9.04 MB)

pdf Landskapsanalys Åredalen del 2 (12.16 MB)

pdf Landskapsanalys Åredalen del 3 (13.69 MB)

pdf Landskapsanalys Åredalen del 4 (12.64 MB)

pdf Byggnadsinventering Åredalen 2017 (7.80 MB)