Allmänt

Enligt väglagen § 44 åligger det väghållaren att pröva och besluta om framdragande av elektrisk ledning, ledning för vatten eller annan jämförbar ledning inom området för väg.

Motsvarande prövning skall göras även för gata.

Vad som i dessa föreskrifter sägs om gata gäller i tillämpliga delar även för torg, parkeringsytor, gångvägar, andra trafikytor och parkmark som förvaltas av Åre kommun.

icon Ansökan om grävtillstånd (117.78 kB)