En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
  • om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
  • Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller för fordon som stannats vid fällda järnvägsbommar och färjor eller vid längre stopp vid vägunderhåll eller liknande arbeten.