Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens verksamhet för barn, unga och deras familjer grundar sig på socialtjänstlagen. Verksamhetens mål är att barn och ungdomar skall växa upp under trygga och goda förhållanden och ge skydd och stöd till dem som behöver. Både vuxna och barn kan vända sig till oss för att tillsammans med socialsekreterare diskutera olika vägar till en lösning. Barn och ungdomar har rätt till det stöd och skydd de behöver. FN:s barnkonvention, Föräldrabalken och Socialtjänstlagen utgör grunden för Individ- och familjeomsorgens arbete med barn och ungdomar.

FN:s barnkonvention säger att barnets bästa skall komma i första hand vid åtgärder som rör barn och ungdomar. I föräldrabalken sägs vilka skyldigheter föräldrarna har gentemot sina barn. Socialtjänstlagen säger att barn och ungdomar skall växa upp under trygga förhållanden. När det uppstår problem i en familj så finner familjen för det mesta själv en lösning men ibland behövs utomståendes hjälp. Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att utreda barn och ungdomars levnadsförhållanden och ge stöd till barn, tonåringar och deras familjer.

Ansökan

Föräldrar eller barn/tonåringar kan själva ansöka om hjälp hos individ- och familjeomsorgen. I dessa fall görs en utredning om behovet av lämpliga insatser.

Anmälningsplikt

Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Men även andra , t.ex. skola och sjukvården är enligt Socialtjänstlagen skyldig att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med unga, som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd. Även allmänheten bör höra av sig till socialtjänsten om man tror att barn kan behöva hjälp. Vi har tystnadsplikt.

Vill du göra en insats?

Det finns barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Om du vill göra en insats för ett barn kan du gå in webbplatsen mininsats.se. Där kan du läsa om hur du kan hjälpa ett barn och anmäla ditt intresse. 

Du kan också göra en insats genom att anmäla dig som frivillig för att bidra till att våra nyanlända snabbare ska komma in i samhället och känna sig välkomna. Läs mer i menyn under Åre frivilligforum.