Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt hamnat i en ekonomiskt svår situation. Stödet söker du hos socialtjänsten efter det att alla övriga möjligheter är uttömda.

Först kan du börja med att göra en förenklad beräkning för att ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.  Fyll i mallen på Socialstyrelsens webbplats

Ekonomisk utredning

Kontakta socialtjänsten så får du komma på ett personligt besök. Väntetiderna kan variera. Tillsammans går ni igenom hur situationen ser ut bland annat vad gäller ekonomi, familj, bostad, arbeta och hälsa. Utredningstiden kan sedan uppgå till 2–3 veckor.

pdf Ansökan om ekonomiskt bistånd (277 KB)

Försörjningsstödets storlek
Storleken på det stöd som du har rätt till beror bland annat på familjens storlek och de inkomster du har haft de 2 senaste månaderna. Beloppen bestäms utifrån en riksnorm som årligen fastställs av regeringen. Därutöver kan kostnader för till exempel hyra, el, arbetsresor, avgift för fack och a-kassa, barnomsorgsavgift, grundskydd för hemförsäkring, läkarvård och receptbelagda mediciner medräknas. Är man gift eller sammanboende ska ansökan om bistånd göras gemensamt.

Din medverkan

Det är viktigt att du medverkar vid utredningen genom att lämna styrkta uppgifter på till exempel de utgifter du vill att vi ska ta hänsyn till. I annat fall kan din ansökan avslås. Om de uppgifter som du har lämnat inte stämmer kan du bli återbetalningsskyldig.

Beslutet

Om du är missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Skriv en överklagan och skicka den till Socialnämnden senast 3 veckor efter det att du har tagit del av beslutet. Om det inte kommer fram något nytt som ger anledning till ändring av beslutet, skickas din skrivelse vidare till Länsrätten.

Servicedeklaration

En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig när du nyttjar kommunens tjänster.

Socialnämnden har beslutat om en servicedeklaration för ekonomiskt bistånd.

icon Servicedeklaration ekonomiskt bistånd (353.93 kB)

pdf Ealamadtje viehkie Samiska (336 KB)
pdf Financial assistance Engelska (356 KB)
pdf Gargaarka dhaqaale Somaliska (369 KB)
pdf إقرار الخدمة المساعدة الاقتصادArabiska (356 KB)
pdf شرح خدمات کمک مالی Persiska (332 KB)
pdf ናይ ስራሕና መግለጺ Tigrinja (331 KB)