Här hittar du information om budgetrådgivning, skuldsanering, dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd. Utdrag ur Socialtjänstlagen:

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” (4 kap § 1 SoL)