I 2015 års drogvaneundersökning kunde vi konstatera att det är fler gymnasieungdomar som uppger att de någon gång använt narkotika och dricker alkohol jämfört med förra året. Dessutom visar resultaten för andra året i rad att alkoholdrickandet i årskurs 9 ökar.

Det är viktigt att du som förälder/vårdnadshavare pratar med ungdomar om alkohol och andra droger och att du är tydlig med vad som gäller.

Under 2016 skärper vi det drogförebyggande arbetet riktat mot ungdomar ytterligare. För att vara så effektiva som möjligt utgår vi från forskning och erfarenheter från framgångsrikt förebyggande arbete för att bygga upp en trygg och ansvarsfull miljö för våra barn och ungdomar i Åre kommun.

Föräldrar

Familjen är viktigast för att skapa trygga ramar som grund för att barn och unga ska få ett bra liv utan droger och kriminalitet.

Skolans föräldramöten är ett bra sätt att nå de flesta föräldrarna och minst en gång per år ska därför föräldrautbildningen Effekt genomförs på samtliga högstadieskolor i Åre kommun. Detta görs oftast tillsammans med polisen som informerar om den aktuella situationen bland ungdomar i området samt om lagar och förordningar. Effekt syftar till att skjuta fram ungdomars alkoholdebut genom information till föräldrar och gemensamma överenskommelser i föräldragruppen. Under ca 20-30 minuter på ordinarie föräldramöten i årskurs 7-9 presenteras forskning som visar att kärleksfulla och tydliga regler i familjen om alkoholförbud leder till mindre drickande bland ungdomar.

Det är bra att vara påläst för att kunna ta diskussionen med ungdomarna när den kommer. Här finns tips på hemsidor med aktuell, forskningsbaserad och lättillgänglig information:

Effekts hemsida

www.mobilisering.nu
Mobiliseringen mot droger i Jämtland/Härjedalen

www.drugsmart.com
Drugsmart information riktad till ungdomar

can.se
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

www.fmn.se
Föräldraföreningen mot narkotika

www.tonårsparlören.se
Information från IQ Initiativet

Skolan

Skolan är en självskriven plats för förebyggande arbete mot narkotika, alkohol och tobak. Det ligger också i skolans uppdrag att ge eleverna faktabaserad undervisning om drogers påverkan på kroppen och hjärnan inte minst som motvikt till de hemsidor som innehåller en hel del missvisande information om narkotika.

Varje år besöker polisen klass åtta på högstadiet på samtliga skolor för information och samtal kring brottsliga handlingar och vad konsekvenserna kan bli av det.

En tydlig policy och handlingsprogram är ett bra grundläggande verktyg för att motverka och förebygga användande av alkohol, narkotika och tobak på skolan. All personal på högstadie- och gymnasieskolan  för därför varje år information om Åre kommuns gemensamma policy och handlingsplan.

Grundskolan arbetar efter den tobaksförebyggande modellen Tobaksfri Duo, som man framgångsrikt arbetat med i Västerbottens Län under ca 20 år. Det går kortfattat ut på att eleverna skriver ”kontrakt” om tobaksfrihet med en vuxen under skoltiden som följs upp av lärarna en gång per år. Elever som skriver kontrakt får även ett kort som ger rabatter hos lokala handlare. Fler och fler skolor ansluter sig till detta arbetssätt.

Tobaksfri duos hemsida

Bra hemsidor med material särskilt framtagen för skolan:

www.skolverket.se
Stöd till arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

www.rns.se
Riksförbundet narkotikafritt samhälle

Lugna Gatan Åre

Lugna Gatan Åre är en ungdomsverksamhet som under tre år var ett fryshusprojekt men sedan sommaren 2015 införlivats i den ordinarie kommunala verksamheten. Så blev det på grund av projektets framgångar. Ungdomar som deltagit uttrycker att Lugna gatan är en plats där man kan utvecklas och lära sig för livet. Därigenom kan Lugna Gatan Åre även ses som en viktig drog- och brottsförebyggande verksamhet.

ANDT-arbete med ensamkommande flyktingungdomar i fokus

Ensamkommande flyktingungdomar har rätt till samma kunskapsgrund om alkohol, narkotika, dopning och tobak som ungdomar uppväxta i Sverige. Därför har vi tagit fram ett underlag som vägledarna kan använda i samtal med ungdomarna om ANDT, som en del av den övriga samhällsinformationen. Samtalen läggs upp utifrån ungdomens behov och förförståelse med målet att alla ska få kunskap om drogfakta, lagstiftning, skadeverkningar och känna till var man kan vända sig för att få råd och stöd. Materialet provas nu och ska utvärderas under hösten 2016.

pdf ANDT broshyr (179 KB)