Enligt tobakslagen får du inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält det till den kommun där försäljningen ska ske. Anmälningsplikten finns för att kommunen ska kunna informera om bestämmelserna kring tobaksförsäljning. Kommunen ska också kunna kontrollera att lagen följs, genom att göra tillsynsbesök på försäljningsstället. Från och med den 1 augusti 2010 är även polisen tillsynsmyndighet över bestämmelserna om handel med tobaksvaror.

Om försäljningsstället byter ägare så måste den nya ägaren skicka en ny anmälan till kommunen.
Du som säljer tobaksvaror är skyldig att utöva särskild kontroll över försäljningen. Detta kallas för egenkontroll. Du som är näringsidkare ska skicka en kopia av egenkontrollprogrammet till kommunen tillsammans med din anmälan om tobaksförsäljning.

Egenkontrollprogrammet är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig som är näringsidkare att säkerställa att försäljningsreglerna följs.

Det finns två typer av sanktionsmöjligheter i tobakslagen. Dels kan polis och åklagare använda straffrättsliga sanktioner när ett brott har begåtts. Brottet gäller då olovlig tobaksförsäljning som kan ge böter eller fängelse. Dels kan olika tillsynsmyndigheter använda administrativa sanktioner för att åstadkomma en förändring i framtiden. Det kan till exempel handla om att näringsidkaren måste flytta en tobaksautomat som är felaktigt placerad.

För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift.

Egenkontrollprogram

Riksdagen beslutade att från och med 1 juli 2001 ska den som säljer eller serverar folköl utöva egen tillsyn över folkölsförsäljningen.

Det innebär att den ansvarige för butiken skall arbeta fram ett program där det framgår hur denne och eventuell personal arbetar för att reglerna i alkohollagen följs.
Om programmet skall fungera som ett bra stöd till butiken skall det beskriva hur ägaren och personalen agerar vid försäljning av folköl, inte bara ange att de gör det.
Programmet skall vara skriftligt.

icon  Egenkontrollprogram tobak (83.36 kB)