Hijven telefovnhnommerh dov tjïeltesne damtedh

Akten buerie aamhtesem Ååren tjïeltesne lea ahte öörnedh ihke båeries almetjh tjïeltesne nuepiem åadtjoeh healsoem gorredidh jih akten eadtjohkelaakan jih jïjtjemese-tjirkemes jielemem utnedh dan guhkies guktie gåerede. Ååren tjïelte lea ektiebarkosne primärsåjhtojne akten pryövemedarjoem aalkeme, gusnie almetjh mah 75 jaepien båeries akten åvtebigkijes hïejmemïnnemem faelieh. Ulmie lea ahte dïhte åvtebigkijes hïejmemïnnemem edtja abpetijje darjoem tjïelten jih laantedigkien healsoe-eevtiedimmie barkosne sjïdtedh. Daennie plaeresne datne åadtjoeh ånnetji tjïelten jih laantedigkien darjoen bïjre daejredh jih aaj hijven telefovnhnommerh juktie damtedh.

Viehkie, hïejmedïenesje, sjïere årromesijjem

Jis datne gyhtjelassh hïejmedïenesjen, sjïere årromesijjen, bepmoejoekedimmien jih jearsoesvoetelarmen bïjre j.j. åtnah, datne leah buerie båeteme ihke viehkiegïetedallijem tjïeltesne gaskesadtedh jih akten jiehtegem barkoen bïjre govledh. Datne dejtie åestijedïenesjen tjïrrh jaksh, 0647- 161 00.

Öörnijedïenesjh

Jis datne viehkiem öörnijedïenesjigujmie daarpesjh vuesiehtimmien gaavhtan laamhpam målsodh, klaaselijnieh gävnjoestidh, dållebieljelimmiem bäjjese bïejedh, loeves el-rïejhph dibrehtidh, lapteste jallh tjeallaristie tjåenieh veedtjedh, jallh mij jeatjah, maahtah tjïelten öörnijem gaskesadtedh, 0647-163 54.
Datne maahtah aaj Ååren barkoemaarhna-aktesem gaskesadtedh gosse daerpiesvoetesne leah, dah maehtieh viehkiehtidh kraesiebietskiedimmine, lopmebaelinie, moerhtjoehpeminie jih aelhkebe gaerhtiebarkoejgujmie. Datne dejtie åestijedïenesjen tjïrrh jaksh, 0647-161 00.

Hïejmeskïemtjesåjhtoem

Hïejmeskïemtjesåjhtoeh maehtieh digkedimmien männgan vedtedh gåabpegh sïejhme årromesijjesne jih sjïere årromehammojne. Daerpiesvoetem hïejmeskïemtjesåjhtoste edtja tjåanghkoes boelhkesne årrodh jih maahta vuesiehtimmien gaavhtan viehkie bådtjajgujmie jih viehkiedalhketjigujmie årrodh. Jis dov lea daerpiesvoeth ihke gåetesne dov healsoe- jih skïemtjesåjhtoebarkojde åadtjodh, datne maahtah tjïelten dajve-/skïemtjesåjhterigujmie, barkoeterapautigujmie jih skïemtjegymnastigujmie gaskesadtedh. Datne dejtie åestijedïenesjen tjïrrh jaksh, 0647-161 00.

Lïhkesadtje-iktedäjja

Jis datne aktem lïhkesadtjem syjhth jih raeriem jih dåarjegem daarpesjh, jeatjah almetjh råakedh gusnie seammalaakan lea, målsomem åadtjodh, soptsestidh j.j, datne leah buerie båeteme tjïelten lïhkesadtje-iktedäjjese bïeljelidh, 0647 – 164 64.

Govleme jih vuajneme saadthalmetje

Jis datne hoksem vuejneme- jih govleme viehkiedalhketjigujmie viehkiem daarpesjh, datne maahtah tjïelten vuejneme-jih govleme saadthalmetjem gaskesadtedh, datne dejtie åestijedïenesjen tjïrrh jaksh, 0647 – 161 00.

Dåarjegem psykisken ov-vervide

Jis datne raeriem daarpesjh ov-verviej jih reaktaj bïjre jih gåabph datne edtjh datnem jårredh ihke dåarjegem jih viehkiem åadtjodh, datne maahtah tjïelten viehkiegïetedallijem gaskesadtedh, datne dejtie åestijedïenesjen tjïrrh jaksh, 0647 – 161 00.

Fealadimmiedïenesje

Dïhte gie ov-vervien gaavhtan ij maehtieh sïejhme saehtemigujmie dåeriedidh maahta fealadimmiedïenesjem åadtjodh. Dïhte lea Leenetrafihkem Staaresne mij dïedtem fealadimmiedïenesjistie åtna. Datne maahtah fealadimmiedïenesjegïetedallijidie gaskesadtedh, 063- 16 82 00.

Lïhketrafihkem jih Tjåarvohtsh-stuvreme raastetrafihkem

Lïhketrafihkem gåerede nuhtjedh ihke voenide båetedh gusnie bovre, baangke jih jeatjah hoksetimmieh utnieh. Tjåarvohtsh-stuvreme raastetrafihkem lea gaskesem sïejhme busseraastetrafihkese. Jienebh bïevnesh jih dongkemem fealadimmeste, gaskesadth Leenetrafihkem, 020–85 00 85 jallh www.ltr.se.

Mïelh jih laejhtemem

Mijjen ulmie lea ahte buerie kvaliteetem mijjen darjojne utnedh. Mijjieh sïjhtebe ahte datne mij barkoem Ååre tjïeltien hïejmesåjhtoste vaaltah edtjh fuakoes barkoejgujmie damtedh jih tuhtjedh ahte buerie gaavnedimmiem åadtjoeh. Dan gaavhtan mijjieh tuhtjebe gaajh hijven dov mïelide daejredh- dellie mijjieh nuepiem utnebe mijjem bueriedidh. Jis dov naan mïelh/laejhtemh mijjen darjose åtnah edtjh datne akteseåejviem, gaskesadtedh dennie darjosne gusnie aamhtese lea, datne dejtie åestijedïenesjen tjïrrh jaksh, 0647-161 00.

Laantedigkien darjoem

Almetjidie Ååren tjïeltesne lea buerie jielemekvaliteetem gosse healso- jih skïemtjesåjhtoen lïhke lea. Healsojarngide jih Staaren skïemtjegåetie dïedtem abpe dygnesne dov healsose utnieh. Gosse dåastijem biejjegen, jih joure jih dallah vuertiemisnie iehkedi jih jïjjide, datne kontinuiteetem, jolle kvaliteetem jih jearsoesvoetem åadtjoeh.
Datne voestegh healsoejarngese gaskesadth jis datne skïemtjes sjïdth, laarhkenamme jallh raerien mietie gihtjedh.

Healsoejarngh

Jis datne daerpiesvoeth åtnah gaskesadth dov healsoejarngem. Daesnie healsoejarngh gååvnesieh,
Hallenen healsoejarnge 0643–44 55 00
Järpenen healsoejarnge 0647–165 50
Ååren healsoejarnge 0647–166 00

Skïemtjehokseraeriestimmie

Voestegh datne edtjh dov healsoejarngese jårredh , bene gosse healsoejarnge steegkeldahkesne lea jallh ij leah nuepiem gaajhkide telefovnide dåastoehtidh, datne leah buerie båeteme skïemtjehokseraeriestimmiem ringkedh 1177.

Apoteke

Ihke raeriem jih bådtjabyjjetimmiem åadtjodh, mïnnh mijjen apotekidie mah tjïeltesne, Ååresne jih Järpenisnie gååvnesieh, jallh apotekem abpe dygnem gaskesadtedh, gaajhkide biejjide, 0771–450 450 jallh
www.apoteket.se

Skïemtjefealadimmieh

Datne mij saehtemem skïemtjegåatan daarpesjh jallh jeatjah såjhtose maahtah dåarjoem laantedigkeste åadtjodh. Ihke bïevnesh njoelkedassi bïjre, ringkh Leenetrafihken skïemtjefealadimmietelefovne, öörhtje-biejjide gaskoe 10.00 – 12.00, 063 – 168212, jallh bïevnesh gaavnedh Laantedigkien hïejmesijjesne, http://www.regionjh.se/

Laantedigkiekataloge

Laantedigkiekataloge Jïemhten leenelaantedigkeste olkese vedtien jih akten katalogem lea mah sïsvegh leah gaskesadthbïevnesh jih jeatjah vihkeles bïevnesh healsoe- jih skïemtjesåjhtoen bïjre leenesne. Kataloge lea laantedigkien aerebi bïevnesh mah telefovnekatalogen plaave säjrojde tjåådtjeme, jih gaajhkide gåetieguntide fïerhten jaepien seedtien. Ringkh 063 – 147650 jallh e-påastem seedth jis datne sïjhth jienebh katalogh dongkedh Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skïemtjijeereaktah

Goh skïemtjije healsoe- jih skïemtjesåjhtosne, dov leah ovmessie reaktah mah leah vihkeles dutnjien daejredh. Dov leah reaktah daajedimmies bïevnesh dov healsoen bïjre jih dov nuepieh gïehtjedimmien- jih gïetedallemen bïjre åadtjodh. Datne edtjh aaj bïevnesh åadtjodh gusnie datne maahtah laejhtemigujmie jårredh. Jis laejhtemh datne maahtah skïemtjijemoenehtsem gaskesadtedh, 063 – 14 75 58 jallh e-påaste Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Siebrieh jih åårganisasjovnh

Jis datne lyjhkh jeatjah almetjigujmie årrodh, ovmessie siebrieh jih åårganisasjovnh tjïeltesne gååvnese. Vuelnie vååjnoes ovmessie siebrieh jih åårganisasjovnh. Jienebh goh daejtie aaj, Rööpses kroessem, hïejmevoenesiebrieh, ovmessie siebrieh ov-vervide jih saavresesiebrieh gååvnese.

Vuesiehtimmieh ovmessie faaleldahkide

Voeressiebride (PRO; SPF jih RPG) tjïeltesne gååvnesieh jih ovmessie byjrehks siebride leah mah lïhtsegidie ovmessie darjomh faelieh. Bingo, boule, lohkemegievlieh jih fealadimmieh leah naakenh dejstie ovmessie darjomh mah faalen.

Gellie darjomh åålmegidie ovmessie siebride tjïeltesne faalen. Dah vuesiehtimmien gaavhtan utnieh joptseaeredsbiejjiebeapmoeh, laavloestååntetjh jih mïnnemedåehkieh. Faaleldahkide maehtieh ovmessie årrodh ovmessie biehkide tjïeltesne. Jis datne sïjhth jienebh daejredh datne maahtah aaj siebrem/åårganisajovnem riekte gaskesadtedh.

Voeresjarnge

Voeresjarnge jienebh tjïelten biehkijste gååvnesieh jih evtiedieh tjïelten jih dah jïjtjesyjhtehts åårganisasjovni gaskoe. Prograammh gusnie darjomh leah, bovride jih byjrehks bïevnesetaavline bïevnesieh.
Prograammh datne aaj gaavnh tjïelten hïejmesijjesne www.are.se,  nuelesne: socialt stöd/äldrecenter. Jis datne sïjhth jienebh daejredh, gaskesadth dov byjrehks voeresåårganisasjovnem jallh sosialekontovrem, Ååre tjïelte telefovne 0647-161 00.

Eejehtimmie jih kultuvre

Gärjagåetie

Tjïelten gärjagåetesne datne gellieh gärjah, plaerieh jih baelieplaerieh, filmh, tjoejegärjah, aelhkielohkeme gärjah jih jienebh gaavnh. Datne aaj maahtah gärjagåetien datovrh  gaskeviermine nuhtjedh. Jis datne sïjhth gärjagåetiem gaskesadtedh maahtah gärjagåetien ålkoelöönemedåastijem ringkedh, 0647–169 60.

Laavkomegåetie/saavremejarngh

Ååren tjieltesne njielje tjïelten laavkomegåetieh gååvnese mah gaahpode aktem gosk golme iehkedh fïerhten våhkoen, jih aaj gellieh hotellh gusnie laavkoe- jih saavresejarngh. Jis datne sïjhth jienebh daejredh, ringkh eejehtallemekontovrem
0647–162 14 jallh e-påastem, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.