Sïejhmi njoelkedassh

Daennie laakesne leah njoelkedassh nasjovni -, unnebelåhkoej -, nasjovnen unnebelåhkoegïeli -, reeremedajvi bïjre jïh reaktam unnebelåhkoegïelh utnedh reeremebyjjesfaamoe- jïh dööpmestovline dovne njoelkedassh ovmessie dïedti bïjre aarhskuvle-darjoemisnie jïh voereshoksesne. Laakesne aaj njoelkedassh gïehtjedidh guktie laakem åtna.

 

minoritet.se