Tjïelte deadta ihke tjïelten almetjidie dåarjegem jih hoksem faaledh ovmessie jielemetsiehkide. Tjïeltesne gellieh faaleldahkh ovmessie darjojne gååvnese.
Menyesne garrabïelesne bïevnesh gååvnese jih gaskesadthbïevnesh ovmessie dajvide.


Datne dåvtah jallh akten fuelhkielihtsegem jallh voelpem viehkehth!
Gaskesadth tjïelten lïhkesadtje-iktedäjjam ihke jienebh bïevnesh åadtjodh dam lïhkesadtjedåarjegen bïjre mij tjïelte faala. Ovmessie duvtijh leah, åasehts molsemem gåetesne, soptsestimmiem dåehkesne jallh oktegh, lïhkesadtjedåehkieh, rekreasjovnebarkoeh, ööhpehtimmie jih jienebe.
Lïhkesadtje-iktedäjja
Maud Refsnes
0647-16464, 070-2826884
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lïhkesadtjedåarjegem

Dåarjegem lïhkesadtjide lea viehkiem dutnjien mij akten lïhkesadtjem syjhtoen mah guhkies skïemtjes lea jallh båeries jallh gie dåvta akten lïhkesadtjem mij aktem ov-verviem åtna.
Dåarjegem lïhkesadtjide Ååren tjïeltesne leah molsemem gåetesne, åenehksårromesijjem jih lïhkesadtjedåarjegem.
Daerpiesvoetem daejtie barkoste digkiedieh jih viehkiegïetedallijistie nännoste.
Jeatjah dåarjegem lïhkesadtjide Ååren tjïeltesne leah:
Lïhkesadtjedåehkieh
Lohkehtallemh jih ööhpehtimmieh
Bïevneshgaavnedimmieh
Hïejmemïnnemem lïhkesadtje-iktedäjjeste

Ihke öövtiedidh jih kvaliteetem dåarjegistie lïhkesadtjide lissiehtidh, Ååren tjïelte lea öörneme akten lïerehtimmie viermiem. Dïhte lïerehtimmie viermie lea akten dåehkiem almetjistie mah leah politihkerh, barkoealmetjh, jïjtjesyjhtehts jih lïhjkesadtjh ovmessie maahtoste jih dååjrehts mestie duvtedh/lïhkesadtjem almetjidie årrodh mah guhkies skïemtjes leah, båeries jallh ov-vervesne leah.
Ååren tjïelte aaj meatan akten nasjovnellen viermesne, Nasjovnellen maahtoejarngesne, lïhkesadtje.

Barkoeh gåetesne

Hïejmesåjhtoe leah sjïere årromesijjiem båeries almetjidie, ov-vervide, hïejmedïenesjimmiem jih hïejmeskïemtjehoksem, gåebpegh sjïere årromesijjesne goh gåetesne. Tjïelte aaj dïedtem åtna disse mah psykijem guhkies-skïemtjes leah jih aaj dåarjegem jih hoksehtimmiem ovmessie ov-vervide numhtie goh jïjtjh assistansem jih fïerhten beajjetji darjoem.
Sosialemoenehtse lea nännoestamme akten hoksehtimmiedeklarasjovnem viehkiegïetedallijidie. Aktem hoksehtimmiedeklarasjovnem edtja buerebe darjodh almetjidie/nuhtjijidie maam dah maehtieh ussjedidh dïenesjimmijste mah tjïelte faala.

Vuesiehtimmieh viehkijste sïejhme jih sjïere årromesijjine

Hoksehtimmiedïenesjimmie leah sjeakomem, bïssemem jih åestemem. Hoksehtimmiedïenesjimmiem laevehten jijnjemes 8 täjmoeh fïerhten asken. Datne goh utnije jïjtje eajhnadovvh magkeres hoksehtimmiedïenesjimmieh jih man gellieh täjmoeh datne sïjhth nuhtjedh.


Jïjtsh hoksem leah jïjtsh hygienem, vaarjoeh noelemem- jih tsaekemem, juhtemem, dåarjege maalestahken lihke jih vaedtsemisnie. Jïjtsh hoksem maahtah abpe dygnem laeviehtidh, guktie dov daerpiesvoeth leah.


Beapmoehoksehtimmie leah ahte gaervies beapmoeh beapmoehaeskesne gåatan åadtjoeh. Ihke dagkeres hoksehtimmie åadtjodh, datne daarpesjh beapmoeaeskiem unnemes golme aejkieh fïerhten våhkoen åadtjodh.


Jearsoesvoetelarme laevehten jis datne ov-jearsoes jih damth ahte ij leah tjirkemisnie gåetesne.


Virtiehtäjjahoksehtimmiem lea akten jïjtsh viehkiem mij edtja viehkiehtidh meatan darjomisnie gåeteste årrodh.


Sjïere årromesijjem laevehten goh dåehkieårromem, hoksehtimmiegåetieluhpiem jallh åenehkstijjeårromesijjem.


Dåarjege lïhkesadtjide leah goske aelhkebe almetjidie darjodh mah lïhkesadtjijem sujhtieh. Dåarjege lïhkesadtjide leah viehkiem gåetesne, åenehkstijjeårromesijjem jih lïhkesadtjedåarjoem.


Årromedåarjegem lea almetjidie mah psykijen ov-vervesne leah jih daerpiesvoetem sosialen duvtijistie gåetesne utnieh.


Jis datne sïjhth viehkien mietie syökedh datne tjïelten viehkiegïetedallijasse gaskesadth.
 
0647-162 06     Susanne Hemmingsson;  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0647-164 07     Lena Hallebratt;  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0647-164 40     Elin Östberg;  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0647-164 37     Gunilla Henriksson;  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
 
Gåassomesijjie viehkieaktesasse lea Norra vägen 29, 837 22 Järpen.

Syökemegoerem daesnie gååvnese: här.
Sosialemoenehtsem lea nännoestamme akten hoksehtimmiebuerkiestimmiem viehkiegïetedallijasse. Akten hoksehtimmiebuerkiestimmiem edtja almetjidie/utnijidie vuesiehtidh maam dah maehtieh destie barkoste vuertedh mah tjïelten dïedtem leah.

Gaskesadth hïejmesåjhtoe reeremem

Lena Modigh Larsson
Sosialeåejvie
0647-162 01
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Ing-Marie Berglund
Tjïelkestäjja
0647-164 32
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Yvonne Edlund
Hïejmesåjhtoeåejvie
0647-164 15
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Anna-Carin Johansson
Moenehtsetjaelije
0647-162 04
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Iris Kjellander
Medisinen dïedtijes skïemtjesåjhtere
0647-164 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 
Lena Elm
Åasagïetedallije
0647-164 03
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mïelh

Datne naan mïelh mijjen darjose åtnah? Soptsesth mijjese!
Mijjen ulmie leah buerie kvaliteetem mijjen darjojde utnedh. Mijjieh sïjhtebe ahte Datne mij mijjen barkoste bïehkiem vaaltah edtjh fuakoes damtedh jih tuhtjedh ahte mijjieh Datnem buerielaakan dåastobe. Mijjieh aaj sïjhtebe ahte Datne damth ahte nuepiem åtnah barkoem tsevtsedh. Dan gaavhtan mijjieh tuhtjebe lea vïhkeles dov mïelide åadtjodh daejredh- dïhte mijjem nuepiem vaadta juktie mijjem bueriedidh.


Mijjieh sïjhtebe gaajhkide mïelide daejredh – buerielaakan jih nåakelaakan – åssjalommh jih laejhtemh. Jis datne mïelh/laejhtemh åtnah dellie iemelaakan ahte datne gaskesadth akteseåejviem/åejviem aktesisnie datne viehkiem åadtjoeh. Jis dåeriesmoerem sjädta, mij ij gåeredh staeriedidh, maahtah skïemtjijemoenehtsasse gaskesadtedh, mij lea seamma laantedägkan jih leenen tjïeltide. Jienebh bïevnesh, vuartesjh regionjh.se/


Mijjen sjïere årromesijjide årromeraeriem gååvnese. Årromeraeriem akten forumem lea ihke ikteraeriem jih bïevnesh datneste mij desnie årrominie jih åajvaladtjide jih aaj jeatjah darjojde gusnie ektiedimmie maahta sjïdtedh.


Datne mij årroje edtja buektiehtidh Dov ulmide jiehtedh, årromesijjien darjose jih funksjovne ovmessie aatide, värrhtoedimmieh bïhkedidh jih aaj bueriedimmieh hoksehtimmiej bïjre, guktie byjreske lea jih numhtie. Årromeraeriem 2 aejkieh fïerhten jaepien tjåangkosne leah. Jienebh bïevnesh gaskesadth Dov akteseåejviem/åejviem.

Sjïere årromesijjiem

Dïhte sjïere årromesijjh vïjhte voenine tjïeltesne gååvnese, Järpene, Mörsile, Hallene, Duvede jih Kalle. Sjïere årromesijjem lea almetjidie mah stoerre såjhtoedaerpiesvoetem jih daerpiesvoetem barkiejijstie abpe dygnem utnieh. Årromem laevehte goh viehkiem guktie socialetjirkemelaakesne tjåådtje.
Tjïelte iktesth pryövoe dov vaajtelimmem öörnedh. Såemies aejkien maahta aehpie årrodh årromesijjem öörnedh gusnie datne jïjtje sïjhth årrodh. Dellie tjïelte jeatjah sjïere årromesijjem dutnjien faala, gusnie datne maahtah dov daerpiesvoetigujmie viehkine åadtjodh. Sosialemoenehtse Ååren tjïltesne lea akten hoksehtimmiedeklarasjovnen bïjre nännoestamme, sjïere årromesäjjan. Servisedeklarasjovnesne tjåådte guktie datne goh staaten otnege/utnije maahtah vuertedh gosse tjïelten barkojde provhkh.

Dåehkieårromesijjem

Dåehkieårromesijjh ovmessie voenine tjïeltesne gååvnese. Menyesne garrahbïelesne datne maahtah veeljedh mij voenem datne ïedtjem åtnah vuejnedh.
Duvede    - Fjällglimten
Hallene    - Bjurgården
Järpene   - Tallkronan
              - Notvallen
Kalle        - Skogsbygården
Mörsile    - Thomégården

Duvede

Fjällglimten
 
Fjällglimten lea akte dåehkieårromesijjem almetjidie mah stoerre såjhtoedaerpiesvoetem utnieh, desnie 32 gåetieluhpieh, vuelnie jih golme laptine. Daelie göökte lapth dåehkieårromesijjide nuhtjien. Dah mubpieh sijjine leah aarhskuvle. Fïerhtene sijjine leah gaektsie gåetieluhpieh. Gåetieluhpide leah akten stoerre tjiehtjelem gusnie voessjemeskåapem jih aktem ohtjegåetiem stratjkelaavkojne. Ektievoetentjiehtjelem beapmoetjiehtjelinie fïerhtene laptine gååvnese. Barkijh abpe dygnesne gååvnese. Hamregaertenisnie ektievoetentjiehtjelh gååvnese jih akten voeresjarngem mah ovmessie darjomh faala.
Jienebh bïevnesh, gaskesadth:

Hallene

Bjurgården
Bjurgaertenem lea akten hoksehtimmieårromesijjem gusnie 6 gåetieluhpieh. Daesnie beapmoetjiehtjelem gusnie barhoksetimmiem jih barkemetjiehtjelh gååvnese. Gåetesne aaj akten dåehkieårromesijjem, Fjällvinden gååvnese, gusnie sijjieh 7 almetjidie. Tjiehtjelidie pentrym jih ohtjegåetiem jih stratjkelaavkoem utnieh. Bjurgården byögkeles Hallenisnie gällesje. Healsoejarngem jih juelkiesåjhtoem seamma gåetesne gååvnese.

Järpene

Tallkronan 
Tallkronan akten dåehkieårromesijjem gusnie 28 tjiehtjelh lea mah ovmessie stoerre, golme aktesidie joekedamme. Fïerhten tjiehtjelem stoerre ohtjegåetiem åtna gusnie stratjkelaavkoem lea, såemies tjiehtjelidie beapmoeh aaj maehtien jurjiehtidh. Ektievoetentjiehtjelh gusnie beapmoetjiehtjelem fïerhtene aktesisnie gååvnese. Akten dejstie aktesistie leah åenehksårromesijjiem. Tallkronesne barkijh abpe dygnesne gååvnese. Seamma tjiehtjelisnie goh Tallkronesne healsoejarngem, juelkiesåjhtoem jih voeptebietskedäjjam aaj gååvnese. Notvaellesne aktem voeresjarngem gååvnese gusnie ovmessie darjomh faelieh.

Notvallene
Notvaellesne njieljie dåehkieårromesijjh gååvnese (Solhöjden, Utsikten, Norrskenet och Solsidan) gusnie 39 gåetieluhpieh. Gåetieluhpide ovmessie stoerre leah jih stoerre laavkometjiehtelh utnieh jih tjöövkh/sijjem gusnie beapmoeh jurjiehtidh. Gaajhkide årromesijjide tröjjes ektievoetentjiehtjelh gååvnese gusnie byöpmedidh jih ektesne årrodh. Barkijh abpe dygnem gååvnese. Notvaellesne ektievoetentjiehtjelh jih akten voeresjarngem gååvnese gusnie ovmessie darjomh faelieh.

Kall

Skogsbygården
 
Skogsbygaertenisnie 8 gåetieluhpieh gååvnese. Gåetieluhpide akten tjiehtelem utnieh gusnie gåerede beapmoeh jurjiehtidh, stoerre ohtjegåetiem gusnie stratjkelaavkoem gååvnese jih aaj bïssememaasjina jih gajhkesjetumlere. Ståaposne ektievoetentjiehtjelh ovmessie darjomidie gååvnese. Barkijh abpe dygnem gååvnese. Skogsbygården byögkeles Kallen gärhkoevoenesne gällesje.

Mörsile

Thomégården
Thomégaertene lea akten dåehkieårromesijjem gusnie 30 gåetieluhpieh, njieljie aktesinie. Gåetieluhpine utnieh aktem tjiehtjelem gusnie gåerede bepmoeh jurjiehtidh, stoerre ohtjegåetiem gusnie stratjkelaavkomem jih aaj bïssememaasjinam jih gajhkesjetumlere. Ektievoetentjiehtjelh gusnie beapmoetjiehtjelem fïerhtene aktesisnie. Thomégaertesne barkijh abpe dygnem gååvnese. Daesnie aaj juelkiesåjhtoem gååvnese.

Hoksetimmiegåetieluhpieh

Järpene – Notvallene

Notvaellie lea akten hoksetimmieårromesijjem gusnie 24 gåetieluhpieh gååvnese. Hoksetimmiegåetieluhpieh gusnie 1- jih 2-tjiehtjelh gååvnese mah ovmessie stoerre. Daesnie beapmoetjiehtjelem gusnie barhoksetimmiem jih ektievoetentjiehtjelh ovmessie darjomidie. Notvaellesne barkijh abpe dygnem gååvnese. Notvaellie byögkeles Järpenesne gällesje gusnie bovren, apoteken, healsoejarngen, juelkiesåjhtoen jih voeptebietskiedäjjan lihke lea. Notvaellesne aktem voeresjarngem gååvnese mij jïjtjesyjhtehts-åårganisasjovnigujmie evtede.

Veeljemeöörnegem hïejmesåjtosne

Sosialemoenehtse lea nännoestamme ahte Ååren tjïelte edtja veeljemesystemem hïejmesåjhtosne daajroehtidh. Veeljemesysteme edtja hoksehtimmiebarkoeh årrodh mij nännoestamme, goh sjeakomem, åesiestimmiem jih bïssemem.
2009-09-30 tjïelten reeremem nännoesti ahte veeljemesystemem daajroehtidh goh bijjielisnie tjåådtje.

Dov veeljemem hoksehtimmiedïenesjimmijste

Tsiengelen 2011 jaepeste Ååren tjïelte öörnie ahte maahtah hoksehtimmiedïenesjijstie hïejmesåjhtoste veeljedh. Dov veeljemem lea ahte datne goh utnije mij veeljh gie edtja hoksehtimmiedïenesjidie darjodh mij tjïelteste laeviehtamme.
Hoksehtimmiedïenesjh leah dah viehkienännoestimmiej dïenesjh datne laeviehtamme mah leah sjeakomem, bïssemem jih åasestimmiem.
Datne maahtah veeljedh ahte hoksehtimmiedïenesjidie Ååren tjïelteste  darjoen jallh naaken dejstie privat företagijste mah Ååren tjïelteste dååhkasjehteme.

Gaskesadth

Jis datne sïjhth jienebh daejredh ringkh dov viehkiegïetedallijem dov dajvese gusnie datne årroeh. Datne viehkiegïetedallijem jaksh Ååren vikselen tjïrrh, telefovne 0647-161 00.
Lohkh jienebh DOV VEELJEMEN bïjre, hoksehtimmiedïenesje plaeresne mij meatan seedteme.