Laaken sisvege jïh ulmie

Daennie laakesne leah njoelkedassh Sveerjen gïelen bïjre, daj naasjovne unnebelåhkoengieli jïh Sveerjen tjaatsegïelen bïjre. Laakesne dovne leah njoelkedassh åejviej dïedti bïjre guktie fïere guhte galka gïelem åadtjodh jïh gïeleåtnoen bïjre byjjes barkoesijjine jïh gaskenaasjovne tsiehkine.
 
Laaken ulmie lea Sveerjen gïelen jïh jeatjah gieli tsiehkiem jïh åtnoem vuesiehtidh Sveerjen sïebredahkesne. Laaken ulmie aaj Sveerjen gïelem vaarjelidh jïh dam gelliengïelen Sveerjem dovne dan akten nuepiem edtja gïelem åadtjodh.
 
 

Lagens innehåll och syfte

I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang.
 
Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.

icon Språklagen (20.68 kB)

Läs mer om språklagen